Nie, w szczególnych przypadkach ubezpieczeni mogą wystąpić do lekarza POZ o umożliwienie transportu sanitarnego z zagranicy. Należy jednak pamiętać, że wykorzystany zostanie najtańszy środek transportu dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. Z takiej możliwości można skorzystać również w przypadku transportu na terenie kraju - z miejsca zamieszkania do znacznie oddalonej specjalistycznej placówki medycznej i z powrotem. W takiej sytuacji placówka, w której pacjent jest leczony, powinna wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta i potrzebie korzystania z usługi transportu sanitarnego. Następnie należy zgłosić się do lekarza POZ, do którego zapisany jest dany pacjent. Tam też zainteresowany uzyska formularz wniosku o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów takiego transportu. Wypełniony wniosek należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ, a za pośrednictwem lekarza POZ uzgodnić ze świadczeniodawcą ewentualny termin realizacji zlecenia.

Oprac: DS

Podstawa prawna

■  Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1172).

■  Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. nr 249, poz. 1867).