Niestety, lista usług i świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ nie jest długa, ale pojawiło się na niej trochę korzystnych zmian.

Wykaz w zasięgu ręki

Wykaz bezpłatnych świadczeń z wykorzystaniem materiałów stomatologicznych powinien znajdować się w gabinecie w widocznym miejscu dla pacjenta. Do końca 2007 r., jeśli ubezpieczony chciał, aby stomatolog użył podczas leczenia zębów materiału innego niż gwarantowany i opłacany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, musiał ponieść całkowite koszty tego leczenia. Od tego roku pacjent dopłaca jedynie różnicę w cenie materiału, z jakiego skorzysta. To oznacza, że jeżeli chce, aby stomatolog użył materiału lepszego niż opłacany przez fundusz, to płaci on jedynie różnicę w cenie między ceną refundowaną a kosztem niefinansowanym przez fundusz. Warto przy tym wiedzieć, że jeżeli pacjent zażyczy sobie użycia lepszych i droższych materiałów stomatologicznych, musi wypełnić formularz zgody na użycie przez lekarza droższego materiału.

Użycie

droższych materiałów na życzenie pacjenta wymaga wypełnienia formularza zgody

Przywileje dzieci i kobiet w ciąży

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, które opłaca NFZ.

Ważne!

Pacjent zgłaszający się z bólem do lekarza, musi otrzymać pomoc w dniu zgłoszenia

Kobietom w ciąży poza podstawowymi świadczeniami przysługuje m.in. leczenie kanałowe wszystkich zębów, a dzieci i młodzież do lat 18 mają także zapewnioną profilaktykę stomatologiczną, leczenie próchnicy i chorób przyzębia. Natomiast dzieci do 12 roku życia mają prawo do leczenia ortodontycznego wad zgryzu, a także wykonanie zdejmowanego aparatu jedno- i dwuszczękowego. Ponadto dodatkowymi bezpłatnymi świadczeniami stomatologicznymi, które przysługują dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, są m.in.:

 •  pierwsza wizyta dla dzieci do ukończenia szóstego roku życia,
 •  zdjęcie pantomograficzne w ortodoncji,
 •  profilaktyka stomatologiczna (fluoryzacja, lakowanie zębów szóstych - do siódmego roku życia, lakierowanie zębów stałych),
 •  leczenie próchnicy zębów stałych i mlecznych,
 •  leczenie kanałowe zębów,
 •  dodatkowe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, w tym resekcja korzenia zębów - tylko zębów od 3 do 3 w szczęce i żuchwie,
 •  odbudowa złamanego kąta zęba siecznego,
 •  leczenie chorób przyzębia.

Dodatkowe świadczenia stomatologiczne przysługują również kobietom w ciąży i w okresie połogu. Są to m.in.:

 •  leczenie chorób przyzębia,
 •  badania kontrolne, nie częściej jednak niż raz na kwartał,
 •  leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch i trzech kanałów,
 •  leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem dwóch kanałów.

Dzieciom do ukończenia 13 lat przysługuje bezpłatna naprawa aparatu raz w roku oraz kontrola wyników leczenia. W przypadku dzieci starszych aparaty korygujące wady zgryzu są finansowane w całości przez rodziców. Wynika to z rozporządzenia ministra zdrowia z 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz.U. nr 261, poz. 2601).

Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje także:

 •  znieczulenie ogólne przy wykonywaniu niektórych świadczeń zdrowotnych oraz
 •  kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Skargi i wnioski

Jeżeli uznamy, że np. lekarz lub NFZ nie uwzględnił naszego prawa do skorzystania z dodatkowych świadczeń stomatologicznych, to można zgłaszać swoje uwagi lub skargi. Każda placówka ochrony zdrowia ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków. Mogą one być składane pisemnie lub ustnie u kierownika placówki. Ponadto skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Pacjent może również zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu spornej kwestii do rzecznika praw pacjenta, który działa w każdym oddziale wojewódzkim NFZ.

Ważne!

Dzieci do 12 roku życia mają prawo do bezpłatnego leczenia ortodontycznego wad zgryzu. Rodzic pokrywa jednak koszty wykonania stałego aparatu ortodontycznego dla dziecka

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl