Jeżeli pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub już po jego rozwiązaniu, ale w trakcie pobierania zasiłku chorobowego - to jego rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Odprawa pośmiertna jest jednym z kilku świadczeń, jakie przysługują rodzinie pracownika po jego śmierci. Jakie jeszcze świadczenia przysługują po śmierci pracownika, dowiesz się tutaj>>

Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna? Odprawa przysługuje, jeśli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu, w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Jakie jeszcze świadczenia przysługują po rozwiązaniu stosunku pracy, dowiesz się tutaj>> Przy czym warunkiem otrzymania odprawy pośmiertnej nie jest przyczyna śmierci pracownika (bez znaczenia jest związek z pracą) czy miejsce lub czas zgonu (nie musiał nastąpić w trakcie pracy).

To pracodawca wypłacający świadczenie ustala, komu dokładnie przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej. Decyzję podejmuje na podstawie akt osobowych pracownik czy innych dokumentów dostarczonych przez członków rodziny - nie jest więc wymagana decyzja ZUS przyznająca rentę rodzinną członkom rodziny zmarłego pracownika.

Komu przysługuje odprawa pośmiertna? Odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika, a przede wszystkim małżonkowi (wdowa i wdowiec), o ile para nie była w separacji przed śmiercią pracownika. Natomiast pozostali członkowie rodziny otrzymają odprawę, jeśli spełniają warunki wymagane do otrzymania renty rodzinnej. Na świadczenie maja więc szansę także:

  • dzieci (zarówno pracownika, jak i drugiego małżonka czy przysposobione) do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia, o ile dalej się uczą; bez względu na wiek, jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy,;
  • wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, którymi opiekował się zmarły (przed osiągnięciem przez nie pełnoletności), w tym również w ramach rodziny zastępczej - o ile zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (ten okres nie obowiązuje, jeśli śmierć była następstwem wypadku przy pracy);

Kiedy odprawa nie przysługuje? Natomiast odprawa pośmiertna nie przysługuje, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową nie jest niższe niż odprawa. Jeżeli suma ta jest mniejsza, pracodawca musi wypłacić członkom rodziny kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Jaka jest wysokość odprawy? Odprawa pośmiertna przysługuje w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawę pośmiertną dzieli się pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny w równych częściach. W przypadku, gdy do odprawy jest uprawniony tylko jeden członek rodziny, otrzyma kwotę równą połowie przysługującego ustawowo świadczenia.