Urodziłam się w 1955 roku. 1 stycznia 1999 r. osiągnęłam 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach z wykazu A. Na ten dzień nie mogę udowodnić 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego. Dowiedziałam się jednak, że ZUS może wliczyć do tych 20 lat okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, po ukończeniu 16 roku życia. Nie jestem członkiem OFE. Czy otrzymam wcześniejszą emeryturę? Jeśli tak, jak ZUS ustali jej wysokość?
Jeśli okresy pracy w gospodarstwie rolnym zostaną udowodnione w sposób pozwalający na ich uwzględnienie i dzięki temu na dzień 1 stycznia 1999 r. będzie pani mogła udowodnić 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, warunki do przyznania wcześniejszej emerytury spełni pani z chwilą ukończenia wieku 55 lat, tj. w 2010 r.
Z uwagi, iż wiek emerytalny ukończy pani w 2010 r., emerytura zostanie obliczona według mieszanego sposobu, tj. w 30 proc. według nowych zasad i w 70 proc. według starych zasad, przy czym do ustalenia jej wysokości zostanie uwzględniony staż emerytalny przebyty do dnia zgłoszenia wniosku. Obliczając emeryturę ZUS przeliczy kapitał początkowy, partycypujący w obliczeniu części emerytury ustalanej na nowych zasadach. Przeliczenie to polega na dodaniu do okresów składkowych różnicy między wiekiem emerytalnym (60 lat) a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Na nowo obliczony kapitał zostanie zwaloryzowany.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 10a, 26, 184, 185 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).