Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę akcyjną albo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się na podstawie decyzji organu założycielskiego. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć pracownicy SP ZOZ. Musi on zostać poparty w tajnym głosowaniu przez ponad 50 proc. pracowników zakładu. Następnie kierownik SP ZOZ przekazuje taki wniosek podmiotowi, który utworzył zakład (organowi założycielskiemu). To on wyraża lub nie wyraża zgody na przekształcenie placówki ochrony zdrowia.

Projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który czeka w Sejmie na pierwsze czytanie, przewiduje możliwość nieodpłatnego nabycia udziałów spółki objętych przed podmiot, który utworzył zakład w dniu wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców. Określa górną granicę tych udziałów (akcji) na poziomie 15 proc. kapitału zakładowego spółki. O ich podziale między uprawnionych pracowników decyduje zarząd spółki z zakładową organizacją związkową. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji może być wykorzystane przez uprawnionego pracownika tylko w jednej spółce (musi on złożyć oświadczenie, że nie skorzystał z tego prawa w innej).

W projekcie jest mowa o pracownikach uprawnionych do nabycia udziałów lub akcji spółki. Zdaniem resortu zdrowia brak jest podstaw do twierdzenia, iż lekarze zatrudnieni na kontraktach są z tej grupy wyłączeni. Wyjaśnienie tego pojęcia pozwala na zaliczenie do niej wszystkich osób pracujących w zakładzie.

Z kolei zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dotyczyć będzie tylko dochodów publicznego ZOZ prowadzonego w formie spółki przeznaczonych na cele statutowe w okresie trzech lat od dnia wpisania jej do rejestru przedsiębiorców.

Projekt rozstrzyga również jednoznacznie kwestię zatrudnienia pracowników przekształcanego zakładu i ustala zasadę, iż z dniem zmiany formy organizacyjnej SP ZOZ stają się oni z mocy prawa pracownikami nowej spółki. W związku z tym nie ma potrzeby tworzenia programów osłonowych, ponieważ uprawnienia pracowników spółki pozostaną niezmienione.

Natomiast rozwiązanie dotyczące przeznaczania zysku w publicznych szpitalach-spółkach na cele statutowe związane jest z tym, iż ich działalnością będą zainteresowane również inne publiczne (lub niepubliczne) podmioty. Na przykład samorząd powiatowy będzie chciał inwestować w szpital, nad którym nadzór sprawuje samorząd województwa, czy władze miasta w szpital kliniczny, którego organem założycielskim jest uczelnia medyczna.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl