Osoby posiadające legitymację korpusu weteranów walk o niepodległość będą mogły na wniosek lub z urzędu zostać zwolnione – całkowicie lub częściowo – z opłat za pobyt w domach opieki społecznej. Takie zmiany zakłada skierowany do konsultacji projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).
Zaproponowane rozwiązanie ma wspomóc tych weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności, nie mogąc samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przebywają bądź ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów są oni zobowiązani do ponoszenia kosztów pobytu w tych placówkach. Opłata ta nie przekracza średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, przy czym nie może być też wyższa niż 70 proc. jego dochodu.
Obecne przepisy umożliwiają zwolnienie z ponoszenia takich opłat, ale mają one charakter fakultatywny i zależą głównie od sytuacji materialnej i rodzinnej osób zobowiązanych do takich wydatków. Co więcej, o preferencyjnych zasadach pobytu decyduje wyłącznie organ ustalający opłatę za pobyt w placówce. Samorządy nie mogą także zwolnić z płatności na dom z urzędu, a jedynie na wniosek osoby zainteresowanej – mieszkańca domu lub innej osoby ustawowo zobowiązanej do wnoszenia opłat, jeżeli partycypuje w pokrywaniu kosztów. Wprowadzenie nowych przepisów zniesie te niedogodności dla weteranów m.in. wojen i powstań narodowych. Takie same przywileje będą mieć osoby wchodzące w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność kraju.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych