NSA orzekł, że do 30 czerwca br. dniem uzyskania przez pracodawcę środków pochodzących z zaliczek podatkowych był 20. dzień następnego miesiąca.
ikona lupy />
Pomoc dla niepełnosprawnych pracowników / Dziennik Gazeta Prawna
Podjęta na wczorajszym posiedzeniu sędziów NSA w siedmioosobowym składzie uchwała kończy interpretacyjne spory dotyczące przekazywania pieniędzy z zaliczek podatkowych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w stanie prawnym, który obowiązywał przed 1 lipca br. Wynika z niej, że termin siedmiu dni na ich przekazanie na konto funduszu powinien być liczony od ostatniego dnia, w którym środki te należało wpłacić do urzędu skarbowego, czyli najpóźniej 27. dnia kolejnego miesiąca.
Sprzeczne wyroki
Co do zasady, zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. nr 127, poz. 721 ze zm.) pieniądze zasilające ZFRON firma powinna przekazywać w ciągu siedmiu dni od ich uzyskania. Jednak w związku z tym, że przepisy nie wskazywały definicji „dnia uzyskania środków”, pojawiły się rozbieżności, jak to sformułowanie powinno być rozumiane w odniesieniu do pieniędzy, które pochodzą z zaliczek na podatek dochodowy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), resort pracy oraz część wojewódzkich sądów administracyjnych uważały, że jest nim dzień, w którym pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie. To oznacza, że to właśnie od tej daty ma siedem dni, aby część zaliczki na podatek wpłacić na rachunek ZFRON. Natomiast z drugiej strony inne WSA uznawały, że wspomniany termin biegnie od ostatniego dnia, w którym upływa czas na przekazanie zaliczek podatkowych do fiskusa, a więc od 20. dnia następnego miesiąca (art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Prawidłowe postępowanie w tym zakresie jest o tyle istotne, że w sytuacji stwierdzenia, że pieniądze zostały przekazane nieterminowo, firma musi zapłacić karę na PFRON wynoszącą 30 proc. ich wysokości.
W związku z tym, że również w NSA zapadały w tej kwestii sprzeczne wyroki, jeden ze składów orzekających postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia w uchwale przez siedmioosobowy skład. Wprawdzie od 1 lipca br. przepisy zostały zmienione w taki sposób, że jednoznacznie wskazują, że dniem uzyskania środków z PIT jest ten, w którym wypłaca się wynagrodzenia, ale ze względu na oczekujące przed NSA na rozpatrzenie skargi kasacyjne konieczne stało się ujednolicenie orzecznictwa.
Niejasne przepisy
Podjęta uchwała przesądza, że do końca czerwca 2016 r., wbrew stanowisku przedstawianemu przez PFRON, resort rodziny oraz część sądów, za dzień uzyskania środków powinien być uznawany ostatni dzień terminu przekazania zaliczek do urzędu skarbowego. Uzasadniając wyrok, wiceprezes NSA Jan Rudowski podkreślał, że wprowadzona od 1 lipca br. zmiana przepisów nie miała charakteru doprecyzowującego, czym jest dzień uzyskania środków, ale stworzyła zupełnie nową normę prawną.
– Dopiero od połowy 2016 r. ustawodawca zdecydował się na oderwanie od przepisów podatkowych – mówił Jan Rudowski.
Dodał też, że w związku z tym, że za przekroczenie terminu przekazania środków na ZFRON pracodawcy grozi restrykcyjna kara, to przepisy powinny jednoznacznie wskazywać, w jaki sposób ma on być dochowany, a jeszcze do 1 lipca br. pracodawcy nie mieli pewności w tej kwestii.
– Uchwała NSA cieszy pracodawców. Znam firmy, które płaciły olbrzymie kary na PFRON za nieterminowe przekazanie zaliczek i niektóre brały kredyty. Były i takie, które musiały ogłosić upadłość z tego powodu – wskazuje Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dodaje, że w wielu przedsiębiorstwach skończyły się lub trwają jeszcze kontrole, które obejmują prawidłowość działania ZFRON w okresie poprzedzającym ostatnią zmianę przepisów. Dlatego pracodawcy liczą na to, że PFRON nie będzie nakładał kar i zastosuje wykładnię przedstawioną przez NSA.
ORZECZNICTWO
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 4/16.