Świadczenia rentowe są w Danii wypłacane tylko z systemu podstawowego (państwowego). Systemy ATP (uzupełniający oparty na zawodowych systemach emerytalnych) i SP (specjalny system indywidualnych oszczędności) nie przewidują wypłat świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie warunki

O świadczenia z tytułu niezdolności do pracy mogą ubiegać się osoby, które spełniają poniższe warunki:

• legitymują się minimum 50-proc. stopniem inwalidztwa, co jest poparte orzeczeniem,

• nie przekroczyły 64 lat (66 lat dla tych, którzy osiągnęli 60 lat do 1999 roku),

• mieszkały w Danii przynajmniej przez trzy lata (mając od 15 do 67 lat),

• w przypadku cudzoziemców muszą oni przebywać w Danii 10 lat, w tym pięć bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia.

W wieku 65 lub 67 lat renta przyznawana jest automatycznie.

Rodzaje świadczeń

Na wysokość świadczenia wpływ mają stopień niepełnosprawności i tzw. przyczyny społeczne. System rentowy rozróżnia trzy rodzaje niezdolności do pracy:

• A - całkowity (100 proc.),

• B - średni (67-99 proc.),

• C - częściowy (50 proc.).

W każdym z tych rodzajów świadczenie jest sumą kilku różnych składników. Dla:

• A - kwota podstawowa (54 204 DKK rocznie) + podstawowy dodatek inwalidzki (26 364 DKK rocznie dla osoby samotnej lub 22 464 DKK dla świadczeniobiorcy pozostającego w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek posiada prawo do identycznego dodatku) + dodatek z tytułu niezdolności do pracy (36 396 DKK dla rencisty samotnego lub 26 328 DKK dla rencisty pozostającego w związku małżeńskim, jeśli obydwoje mają prawo do tego dodatku) + dodatek rentowy (25 464 DKK rocznie, pod warunkiem nieprzekroczenia pewnego poziomu zarobków). Renciści samotni otrzymują 54 564 DKK rocznie.

• B - kwota podstawowa + podstawowy dodatek inwalidzki + dodatek rentowy.

• C - kwota podstawowa + dodatek rentowy + tzw. kwota przedemerytalna (13 788 DKK rocznie dla osób poniżej 60 roku życia, którym przyznano rentę inwalidzką).

Świadczenia dodatkowe

Oprócz tych świadczeń osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać:

• zasiłek opiekuńczy (na pomoc osoby trzeciej) w przypadku ślepoty lub znacznego krótkowidztwa w wysokości 27 540 DKK rocznie,

• zasiłek na stałą pielęgnację (gdy wnioskujący wymaga stałej opieki osoby trzeciej) w wysokości 54 972 DKK rocznie,

• zasiłek inwalidzki (gdy zarobki wnioskującego nie dają prawa do renty; niepełnosprawność 66-100 proc. potwierdzona medycznie; głuchota stwarzająca poważne problemy w komunikacji) 26 532 DKK rocznie lub 21 552 DKK rocznie, w sytuacji gdy współmałżonek otrzymuje ten sam zasiłek lub rentę inwalidzką,

• zasiłek zdrowotny (pokrywa 85 proc. wydatków rencisty związanych ze służbą zdrowia),

• zasiłek mieszkaniowy i personalny (dla mieszkających w trudnych warunkach i nieotrzymujących pełnej renty).

Ważne!

Świadczenia rentowe są waloryzowane w zależności od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Można je łączyć z pracą, ale wówczas są one obniżane w zależności od uzyskiwanych zarobków, a każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie