W Irlandii zasiłek dla bezrobotnych może uzyskać tylko ubezpieczona osoba bezrobotna i opłacająca składki PRSI (Pay-Related Social Insurance). Obecnie, aby uzyskać takie uprawnienie, należy opłacać składki klasy A, H, lub P przez 52 tygodnie od rozpoczęcia pracy (od stycznia 2009 r. ten próg wyniesie 104 tygodnie). Poza tym 39 z tych tygodni powinny być spłacone lub skredytowane we właściwym roku podatkowym (tj. drugim zakończonym roku podatkowym przed rozpoczęciem pobierania świadczenia) albo opłacane przez 26 tygodni we właściwym i tyle samo w poprzedzającym roku podatkowym.

Zapomoga dla bezrobotnych

Oprócz zasiłku (Jobseeker's Benefit) osoba nieposiadająca zatrudnienia może ubiegać się o zapomogę dla bezrobotnych (Jobseeker's Allowance). Pomoc taka może być udzielona, gdy osoba nie spełnia warunków do uzyskania zasiłku lub takie prawo już jej nie przysługuje. Uprawnionymi mogą być osoby mające od 18 do 66 lat. Tygodniowe środki utrzymania osoby ubiegającej się o takie świadczenie nie powinny jednak przekraczać określonej wysokości (patrz tabelka). Poza tym osoba taka powinna mieszkać na terenie Irlandii od co najmniej dwóch lat i planować osiedlić się tam na stałe.

Jak ubiegać się o świadczenie

Osoba ubiegająca się o świadczenie powinna najpierw zarejestrować się jako bezrobotny w Ministerstwie Spraw Społecznych i Rodzinnych (Department of Social and Family Affairs). Do tego potrzebny jest formularz P45 (dokument wydawany przez pracodawcę po zakończeniu zatrudnienia, który zawiera dane dotyczące wpłaconych składek, zarobków itp.) oraz formularz P60 za ubiegłe lata (dokument wydawany przez pracodawcę pod koniec każdego roku z wskazanymi opłaconymi składkami i odprowadzonymi podatkami).

Oprócz tego trzeba też złożyć wniosek w miejscowym urzędzie pomocy społecznej (tzw. social welfare office). Za pierwsze trzy dni pozostawania bez zatrudnienia nie wypłaca się świadczenia osobie uprawnionej.

W przypadku odmowy udzielenia zasiłku lub zapomogi istnieje możliwość odwołania się do odpowiedniego urzędu (Social Welfare Appeals Office).

Na jak długo

Osoba, która ma mniej niż 55 lat i otrzymała odprawę przy rozwiązaniu stosunku pracy wyższą niż 50 tys. euro, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych przez okres zależny od jej wysokości. Przez dziewięć tygodni może nie być wypłacane to świadczenie osobie, która uzyskała z tego tytułu odprawy 90 tys. euro.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 390 dni (65 tygodni). Wyjątek dotyczy osób poniżej 18 roku życia, które mogą go otrzymywać nie dłużej niż 156 dni (26 tygodni). Oprócz tego tylko przez dziewięć miesięcy może pobierać zasiłek osoba, która do tej pory opłaciła mniej niż 260 składek PRSI. Zapomoga jest wypłacana tak długo, jak długo uprawniony spełnia wymagane warunki do jej otrzymywania. Benficjenci tracą uprawnienie do dalszego pobierania zasiłku lub zapomogi w przypadku nieusprawiedliwionej odmowy podjęcia pracy lub szkolenia.

WAŻNE ADRESY

www.fas.ie - irlandzkie służby zatrudnienia

www.welfare.ie - irlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych

www.citizensinformation.ie - informacja publiczna (także w języku polskim)