Formularz, który po 1 stycznia 2017 r., czyli już za dwa tygodnie, mają składać rodzice nieuleczalnie chorych dzieci, powinien zawierać datę urodzenia tych osób, czego nie uwzględniono. Podobnie jak konieczności wskazania pozostałych dokumentów, które powinni do niego dołączyć rodzice lub opiekunowie.
Takie uwagi przedstawiło Rządowe Centrum Legislacji (RCL) do projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wniosku o jednorazowe świadczenie. Taka forma pomocy, w wysokości 4 tys. zł, przewidziana jest w ustawie z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i dzieci „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860), która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku. W zgłoszonych zastrzeżeniach RCL wskazuje m.in., że uzupełnienia wymaga część formularza, w której osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia podaje swoje dane. Wśród nich nie ma jej daty urodzenia, podczas gdy taka informacja powinna się tam znaleźć. Jest to związane z tym, że w tej kwestii art. 10 ust. 13 ustawy „Za życiem” odwołuje się do odpowiednich przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, te zaś wymagają podania daty urodzenia.
Dodatkowo we wzorze wniosku zamieszczone zostało sformułowanie zobowiązujące rodzica do dołączenia odpowiednich dokumentów. Problem w tym, że w pouczeniu nie zostało zapisane, jakie zaświadczenia lub oświadczenia będą potrzebne. Dlatego biorąc pod uwagę czytelność formularza oraz ułatwienie jego wypełniania, RCL postuluje uzupełnienie treści pouczenia.
Rządowi prawnicy kwestionują też znajdujące się na końcu wniosku oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. Przypominają, że zgodnie z kodeksem karnym taki wymóg przewiduje się w sytuacji, gdy to ustawa zakłada możliwość odebrania oświadczenia. W związku z tym, że ustawa „Za życiem” nie zawiera przepisów w tym zakresie, to ten fragment z wniosku powinien zostać usunięty.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne