Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ubieganiu się o wsparcie z pomocy społecznej. Nie można jednak pominąć tego, że ma znaczący wpływ na poprawę sytuacji materialnej.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi, który oddalił skargę dotyczącą zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Został on złożony przez matkę, która chciała przyznania go w wysokości 240 zł dla jej liczącej cztery osoby rodziny (rodzice i dwoje dzieci). Ośrodek pomocy społecznej przyznał jej zasiłek, ale w kwocie 120 zł. Zdaniem matki było to działanie bezprawne, bo urzędnicy, udzielając jej niższego o połowę wsparcia, uwzględnili to, że na dzieci otrzymuje świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 1000 zł miesięcznie. W odwołaniu złożonym do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) argumentowała, że ośrodek nie miał do tego prawa, bo ta forma wsparcia nie jest w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) traktowana jako dochód i jej otrzymywanie nie może stanowić podstawy do obniżenia zasiłku celowego.
Reklama
Kolegium nie podzieliło zastrzeżeń rodzica i oddaliło jego odwołanie, wskazując, że okoliczności pobierania świadczenia wychowawczego nie sposób pominąć, gdyż ma wpływ na sytuację rodziny. W ocenie SKO zgłoszoną potrzebę związaną z zakupem żywności dla dwójki dzieci matka mogła w pierwszej kolejności pokryć środkami, którymi dysponuje. Tym samym przyznanie zasiłku celowego w obniżonej kwocie nie pozostaje w sprzeczności z prawem.

Reklama
Po tym, gdy kolegium podtrzymało decyzję gminy, rodzic złożył skargę do WSA, powtarzając wcześniejsze zarzuty. Jednak sąd również nie uznał ich zasadności. Podkreślił, że spełnianie kryteriów przez osobę ubiegającą się o zasiłek celowy nie oznacza, że po jej stronie istnieje roszczenie o udzielenie tego świadczenia w wysokości, którą sama określi. Przyznanie zasiłku celowego zależy bowiem od uznania administracyjnego organu, który analizuje możliwość jego udzielenia w kontekście ogólnej hierarchii zgłaszanych potrzeb oraz wysokości środków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej. Jednocześnie przy podejmowaniu decyzji gmina jest zobowiązana wnikliwie rozważyć sytuację życiową, rodzinną i majątkową wnioskodawcy. A świadczenie 500 zł na dziecko niewątpliwie poprawia możliwość zaspokojenia potrzeb. W związku z tym sąd stwierdził, że ośrodek pomocy społecznej nie przekroczył granic uznania administracyjnego, przyznając zasiłek w kwocie 120 zł.
WSA przypomniał też, że pomoc społeczna ma charakter pomocniczy, a państwo ma obowiązek jej udzielać wówczas, gdy zaspokojenie podstawowych potrzeb przekracza możliwości rodziny. Jej uzyskiwanie powinno też doprowadzić do wykształcenia u osób z niej korzystających odpowiednich postaw prowadzących do wykorzystywania własnych zasobów i możliwości.
1,1 mln osób korzystało z zasiłku celowego na zakup żywności w 2015 r.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Łd 648/16 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia