Pracodawca nie będzie mógł złożyć wypowiedzenia lub rozwiązać stosunku pracy z rodzicem, który jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego i z tytułu opieki nad dzieckiem złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Ochrona przed zwolnieniem będzie mu przysługiwać do dnia powrotu do zwykłego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy - przewiduje uchwalona już nowelizacja kodeksu pracy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Wyjątki od zakazu

Dzięki nowelizacji rodzice, którzy mają prawo do urlopu wychowawczego i obniżyli swój wymiar czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, uzyskają lepszą ochronę przed zwolnieniem. Nie oznacza to jednak, że przez pierwszy rok pracy w obniżonym wymiarze pracodawca w ogóle nie może rozwiązać z nimi stosunku pracy. Ustawodawca przewidział bowiem wyjątki od generalnego zakazu zwolnienia pracownika w tym okresie. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (czyli w trybie dyscyplinarnym).

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę umowa zostanie rozwiązana w terminie wynikającym z tej czynności. Jeśli więc przed złożeniem wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracodawca wręczy pracownikowi wypowiedzenie, łączący ich stosunek pracy rozwiąże się w terminie wskazanym przez kodeks pracy (jeśli pracownik pracował w firmie np. ponad trzy lata, wypowiedzenie będzie trwało trzy miesiące).

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z ochrony przed zwolnieniem może skorzystać tylko jedno z nich.

Zapewnienie lepszych gwarancji zatrudnienia osobom, które zdecydują się na obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, ma zachęcić pracowników do zakładania lub powiększania rodzin.

Więcej urodzeń

To z kolei wpłynie na zwiększenie liczby urodzin. Większy przyrost naturalny oznacza zaś większy wzrost gospodarczy w przyszłości, a przede wszystkim zapewni większą stabilność systemu ubezpieczeń społecznych (w tym zwłaszcza emerytalnego). Nowe przepisy powinny też wyrównać pozycję kobiet i mężczyzn na rynku pracy. O obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem mogą bowiem wystąpić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zatem zarówno matkom, jak i ojcom będzie więc przysługiwać ochrona przed zwolnieniem.

Podstawa prawna

• Art. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej ostatecznie 5 grudnia 2008 r.