Ministerstwo Zdrowia przekazało Komitetowi Stałemu Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o iz-bach lekarskich. Jeżeli zostanie on zaakceptowany przez Komitet Stały RM, to jeszcze w tym miesiącu zajmie się nim rząd.

Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich przewiduje przede wszystkim rozszerzenie uprawnień pacjentów, którzy będą mogli dochodzić swoich praw przed sądem lekarskim. Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają ich rolę tylko do złożenia skargi na lekarza i występowania jedynie w charakterze świadka w sądzie I instancji.

Zgodnie z projektem ustawy, pokrzywdzony miałby prawo powoływania swoich pełnomocników oraz brania udziału w postępowaniu przed sądem lekarskim (obecnie są one jawne tylko dla członków samorządu lekarskiego).

Rozszerzeniu ma ulec również katalog kar, jakie mogą być stosowane przez sąd lekarski. Obecnie ma on możliwość ukarania lekarza upomnieniem, naganą, czasowym zawieszeniem prawa wykonywania zawodu oraz całkowitym pozbawieniem go prawa pracy w zawodzie. Resort zdrowia, zgodnie z propozycjami samorządu lekarskiego, proponuje rozszerzenie tego katalogu o dodatkowe trzy kary (karę pieniężną oraz kary ograniczące zakres wykonywania przez ukaranego lekarza czynności administracyjnych: zakaz pełnienia funkcji kierowniczych lub pewnych czynności zawodowych). W ten sposób sądy lekarskie uzyskują znacznie lepszą możliwość dostosowania kary do stopnia przewinienia.

W ostatecznym projekcie nowelizacji ustawy o izbach lekarskich Ministerstwo Zdrowia wycofało się wcześniejszej propozycji zmniejszenia liczby okręgowych izb lekarskich i dostosowania ich do podziału administracyjnego kraju.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.).