Jeśli rodzic nie jest już sołtysem i w związku z tym nie otrzymuje wynagrodzenia za pobór lokalnych danin, to taka okoliczność nie będzie uwzględniona przy ustalaniu prawa do 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Olsztynie, który odrzucił skargę w sprawie świadczenia wychowawczego. Złożony przez rodzica wniosek dotyczył jedynego dziecka w rodzinie, kiedy przyznanie 500 zł jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego (800 zł lub 1200 zł, gdy w rodzinie jest niepełnosprawny potomek). Okazało się, że próg został przekroczony i gmina wydała decyzję odmawiającą wsparcia. Matka postanowiła jednak odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Wskazywała, że wprawdzie w 2014 r., z którego dochody były brane pod uwagę przy sprawdzaniu, czy kryterium jest spełnione, była sołtysem i otrzymywała wynagrodzenie za inkaso podatków, ale w momencie składania wniosku o 500 zł już nie pełniła tej funkcji. Dlatego jej zdaniem gmina powinna potraktować brak tej pensji jako dochód utracony.
Reklama

Reklama
SKO utrzymało jednak w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazało, że brak wynagrodzenia z tytułu inkasa nie może być uznany za utratę dochodu. Kolegium dodało, że nie jest to możliwe, ponieważ art. 2 pkt 19 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.) zawiera zamkniętą listę okoliczności, w których może dojść do pomniejszenia dochodu. W związku z tym gmina nie może uznać utraty dochodu spowodowanej innymi zdarzeniami niż te wymienione w wspomnianym przepisie.
Takie samo stanowisko zajął też WSA, do którego trafiła skarga na decyzję SKO. Sąd podkreślił, że rozumienie pojęcia dochodu utraconego dla celów związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego nie zawsze jest tożsame z jego potocznym znaczeniem. Nie zawsze więc utrata dochodu z jakiegoś źródła będzie równoznaczna z jego brakiem na gruncie ustawy z 11 lutego 2016 r. Tym samym nie każda kwota, którą rodzic przestał uzyskiwać, zostanie odliczona od dochodu osiągniętego w 2014 r. Skoro zatem wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków nie można zakwalifikować do żadnego z rodzaju dochodu utraconego, wymienionego w art. 2 pkt 19, to nie było podstaw do pomniejszenia kwoty dochodu rodzica.
3,78 mln dzieci otrzymuje świadczenie wychowawcze z programu 500+
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 25 października 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 991/16.