Powołanie następuje z reguły na czas nieokreślony, ale niewykluczone jest powołanie na określony okres. Powołanie może być poprzedzone konkursem, chociażby przepisy szczególne nie przewidywały takiego obowiązku. Do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony, o ile przepisy dotyczące powołania nie stanowią inaczej. Nie stosuje się w szczególności przepisów regulujących tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń czy o przywracaniu do pracy. Przez powołanie nawiązuje się stosunek pracy w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, np w ustawach: przedsiębiorstwach państwowych, pracownikach urzędów państwowych, jednostkach badawczo-rozwojowych, pracownikach samorządowych, samorządowych kolegiach odwoławczych, Najwyższej Izbie Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP