Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Ustala ono sposób i tryb ich wystawiania oraz określa nowy wzór recepty, która uprawnia do wykupienia leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wprowadzenie obowiązku wpisywania numeru PESEL pacjenta na receptach ma przede wszystkich usprawnić kontrolę ordynowanych leków, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia wydatków NFZ na ten cel. Ponadto ma to umożliwić monitorowanie ilości przepisywanych leków konkretnemu pacjentowi. W przypadku cudzoziemców na recepcie lekarz będzie wpisywał numer np. paszportu.

Rozporządzenie umożliwia również lekarzom wypisywanie w trakcie jednej wizyty trzech recept na trzy kolejne miesiące kuracji.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia jest to szczególnie istotne dla osób przewlekle chorych, które w związku z koniecznością ciągłego przyjmowania leków idą do lekarza tylko w celu uzyskania recepty. To natomiast stanowi dla chorych duże utrudnienie w kontynuowaniu kuracji.

W związku z tymi zmianami Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał wprowadzić nowy wzór recept. Jednak rozporządzenie przewiduje okresy przejściowe. Wciąż obowiązujące recepty będą realizowane do końca tego roku. Od 1 stycznia 2008 r. NFZ będzie miał obowiązek wydawania lekarzom nowych druków.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl