Tak. Duże zainteresowanie nową formą służby wynika z faktu, że stworzono odpowiednie warunki socjalno-bytowe oraz system zachęt materialnych dla osób, które zostaną żołnierzami NSR. Obejmują one między innymi ochronę uprawnień pracowniczych poprzez trwałość stosunku pracy i ochronę pracownika przed zwolnieniem, a także wliczenie czasu służby do wysługi pracowniczej. W związku z tym, na przykład byłym żołnierzom zawodowym, którzy są obecnie emerytami, czas czynnej służby wojskowej w NSR będzie doliczany do podstawy wymiaru emerytury stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Z takiej możliwości będą jednak mogli skorzystać tylko żołnierze, którzy już mają ustalone prawo do emerytury. Natomiast z takiego rozwiązania nie skorzystają osoby, które służyły w wojsku przez na przykład 12 czy 14 lat i odeszły ze służby, nie nabywając uprawnień emerytalnych.

Czy w każdej sytuacji emerytura uczestnika NSR zostanie powiększona?

Nie. Żołnierz nabywa prawo do emerytury po 15 latach służby. Jest to tzw. emerytura cząstkowa w wysokości 40 proc. ostatniego uposażenia. Natomiast maksymalna wysokość emerytury wynosi 75 proc. Z tego właśnie powodu emeryci wojskowi pobierający emeryturę w przedziale od 40 do 75 proc. świadczenia będą mogli podwyższyć jej procentowy wymiar dzięki doliczeniu czynnej służby pełnionej w NSR. Jeśli były żołnierz pobiera emeryturę w maksymalnej wysokości, to okres tej służby nie wpłynie na zmianę wysokości jego świadczenia. Taka osoba nie skorzysta z możliwości podwyższenia, bo otrzymuje emeryturę w maksymalnym wymiarze.

W jaki sposób będzie liczone zwiększenie?

Do wysługi emerytalnej doliczany będzie tylko okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR. Emerytura żołnierza będzie mogła wzrosnąć nawet o wskaźnik 2,6 proc. dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR. Przy czym należy wyjaśnić, że okresy krótsze niż rok będą liczone proporcjonalnie. Na przykład żołnierz uczestniczący w ćwiczeniach przez 30 dni w roku, może liczyć na zwiększenie emerytury właśnie o taki okres, co w praktyce oznacza wzrost podstawy wymiaru emerytury o 0,22 proc. Każde doliczenie będzie możliwe po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej i będzie dokonywane na wniosek żołnierza złożony do wojskowego biura emerytalnego.