W skład majątku wspólnego małżonków wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, a także dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólny majątek małżonków obejmuje środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego. Dotyczy to również rachunku pracowniczego takiego funduszu.