statystyki

Kiedy ZUS zawiesi rentę socjalną

autor: Marek Opolski10.10.2008, 12:15; Aktualizacja: 28.10.2008, 12:44

Osoby pobierające rentę socjalną nie mogą dużo dorobić do swoich świadczeń. Po przekroczeniu 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ZUS zawiesza im bowiem prawo do renty.

Reklama


Reklama


Osoby uprawnione do renty socjalnej mają możliwość podjęcia działalności zarobkowej. Jednak przychód, jaki z tego tytułu mogą osiągać, nie jest zbyt wysoki, gdyż wynosi tylko 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez prezesa GUS.

Obecnie, od 1 września do 30 listopada 2008 r. obowiązuje próg zarobkowy w wysokości 885,50 zł. W przypadku przekroczenia tego limitu ZUS zawiesza prawo do renty socjalnej wstrzymując jej dalszą wypłatę. Przepisy nie przewidują natomiast zmniejszenia świadczenia wskutek osiągania przychodu w określonej wysokości.

PRZYKŁAD: MNIEJ NIŻ 30 PROC. PRZECIĘTNEJ PENSJI

Osoba uprawniona do renty socjalnej od przyszłego miesiąca zamierza zawrzeć umowę o dzieło, z tytułu której będzie osiągała wynagrodzenie w wysokości 600 zł miesięcznie. Wprawdzie umowa będzie opodatkowana na zasadach przewidzianych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale przychód z tego tytułu nie przekroczy obowiązującego progu zarobkowego. W związku z tym ZUS nadal będzie wypłacał rentę.

Odmienne zasady

Jak więc widać, zasady, na jakich mogą dorabiać osoby uprawnione do renty socjalnej, są dużo bardziej restrykcyjne od reguł obowiązujących w stosunku do osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), które obowiązują dwa znacznie wyższe progi zarobkowe. Przypomnijmy, że jeśli osiągany przez nie przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, ZUS odpowiednio zmniejsza wypłacane świadczenie, a zawieszenie świadczenia następuje wówczas, gdy emeryt bądź rencista osiąga przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Rodzaje przychodów

Przychodem, który może wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury bądź renty z FUS, jest - co do zasady - przychód z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. W przypadku osób uprawnionych do renty socjalnej katalog przychodów, których osiąganie może spowodować zawieszenie świadczenia, jest znacznie szerszy.

Na zawieszenie renty socjalnej wpływa więc, tak jak w przypadku zwykłych emerytów i rencistów, przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. z tytułu pracy wykonywanej:

• w ramach stosunku pracy,

• na podstawie umowy o pracę nakładczą,

• w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

• na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,

• na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, a także umowy o dzieło, jeżeli umowę taką uprawniony do renty socjalnej zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

• w ramach pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu,

• na podstawie skierowania do odpłatnego świadczenia pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Zawieszenie renty socjalnej może być również spowodowane osiąganiem przychodu z działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, ale opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc według skali podatkowej. Nie dotyczy to natomiast przychodu opodatkowanego na podstawie art. 29-30b wspomnianej ustawy.

PRZYKŁAD: WYGRANA W ZAKŁADACH BUKMACHERSKICH

Marian R. będąc uprawniony do renty socjalnej wygrał w zakładach bukmacherskich kwotę 6,5 tys. zł. Przychód został osiągnięty w sierpniu. Ponieważ nie podlega on opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani też na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie wpływa również na zawieszenie renty socjalnej.

W związku z tym uprawniony nie miał obowiązku zawiadomienia ZUS o uzyskaniu tego przychodu, gdyż renta socjalna nie zostałaby zawieszona za miesiąc wypłaty tego przychodu.

Zawieszenie renty socjalnej może nastąpić również wskutek uzyskiwania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

PRZYKŁAD: PRZYCHÓD Z UMOWY NAJMU

Anna P. jest uprawniona do renty socjalnej. Od 1 sierpnia wynajęła własne mieszkanie podpisując umowę najmu lokalu na kwotę 1700 zł. Od przychodu z tego tytułu odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy. Uprawniona niezwłocznie zawiadomiła ZUS o osiąganiu przychodu z tytułu umowy najmu.

Ponieważ taki przychód wpływa na zawieszenie renty socjalnej, a jego wysokość przekracza 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesił prawo do renty socjalnej wstrzymując jej wypłatę.

Należy powiadomić ZUS

Osoby pobierające rentę socjalną mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia ZUS o osiąganiu przychodu w wysokości powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Obowiązek taki ciąży również na przedstawicielu ustawowym osoby uprawnionej do renty. Forma powiadomienia o przychodzie uzależniona jest od tego, czy osiągany przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeśli przychód podlega składce, konieczne jest złożenie zaświadczenie płatnika składek. W przeciwnym razie powiadomienie o przychodzie odbywa się przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bieżące rozliczenie

Przy rencie socjalnej przychód jest rozliczany na bieżąco, a nie - jak w przypadku - emerytur i rent z FUS - po zakończeniu roku kalendarzowego. Oznacza to, że świadczenie zawieszane jest wyłącznie za ten miesiąc (te miesiące), w którym przekroczono 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym w oświadczeniu lub zaświadczeniu o przychodzie należy wskazać, czy przychód w kwocie powodującej zawieszenie renty ma charakter jednorazowy, stały czy też okresowy (ze wskazaniem tego okresu).

PRZYKŁAD: OKRESOWE ZAWIESZENIE RENTY

Maria D. jest uprawniona do renty socjalnej. Od 1 stycznia tego roku podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Rencistka niezwłocznie złożyła w ZUS zaświadczenie płatnika składek o osiąganiu przychodu w miesięcznej wysokości 1800 zł.

W związku z tym ZUS zawiesił jej świadczenie za kolejne miesiące. W sierpniu 2008 r. uprawniona dostarczyła nowe zaświadczenie pracodawcy, z którego wynikało, iż od 1 września będzie zatrudniona jedynie w wymiarze 1/3 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 600 zł. W związku z tym ZUS podjął od tego miesiąca wypłatę renty socjalnej.

Okres zawieszenia

Jeśli z zaświadczenia lub oświadczenia o przychodzie złożonego do ZUS wynika, iż przychód przekraczający 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia ma charakter jednorazowy, ZUS zawiesza świadczenie wyłącznie za miesiąc, w którym został uzyskany przychód. Natomiast w razie zadeklarowania się świadczeniobiorcy co do osiągania stałego lub okresowego przychodu powyżej obowiązującego progu zarobkowego, renta zostaje zawieszona za kolejne miesiące, aż do czasu nadesłania oświadczenia o zaprzestaniu osiągania tego przychodu.

PRZYKŁAD: JEDNORAZOWY ZAROBEK

Kobieta uprawniona do renty socjalnej osiągnęła w lipcu 2008 r. jednorazowy przychód w wysokości 3 tys. zł z tytułu umowy zlecenia zawartej na jeden miesiąc. Zawiadomiła o tym niezwłocznie ZUS. Ponieważ przychód ten osiągnięty został z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i przekroczył próg zarobkowy wynoszący 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale miał jednocześnie charakter jednorazowy, ZUS zwiesił rentę socjalną jedynie za miesiąc, w którym został on osiągnięty, tj. za lipiec 2008 r.

Należy zaznaczyć, że na podstawie ustawy o rencie socjalnej ZUS został upoważniony do występowania do urzędu skarbowego o przekazanie informacji dotyczącej wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Może mieć to miejsce nie tylko wtedy, gdy osoba uprawniona złożyła zawiadomienie o jego osiąganiu, ale również wtedy, gdy w ogóle nie wpłynęła do ZUS taka informacja. W przypadku wykrycia, że fakt osiągania przychodu lub jego rzeczywista wysokość została zatajona przez świadczeniobiorcę, ZUS zażąda zwrotu wypłaconego świadczenia lub jego części wraz z odsetkami.

Podstawa prawna

• Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych (M.P. nr 64, poz. 583).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • ENDRIU KKKKKKK(2009-01-28 10:30) Odpowiedz 00

  JEŻELI POBIERAM RENTĘ SOCJALNĄ TO ILE MOGE SOBIE DOROBIĆ NA MIESIĄC I JAKA TO BY MUSIAŁA BYĆ UMOWA ZEBY MI JEJ NIE ZABRALI POMÓŻCIE???/

 • Do Endriu KKKK(2009-02-02 09:21) Odpowiedz 00

  Jeżeli pracujesz na umowe o pracę i pracodawca płaci najniższą krajową to jedynie możesz pracować na 5/8 etatu bo każdy wyższy etat spowoduje że Ci przekroczy płaca i będziesz musiał jamłużnę zwrócić do zusu.

 • edward(2008-12-22 11:33) Odpowiedz 00

  Dokładnie jak napislaiście. Osoby którzy są na socjalnej są w tym kraju dyskryminowani przez Zus i państwo polskie!!!

 • Rentaforce(2008-12-18 11:18) Odpowiedz 00

  Dlaczego renciści posiadający rentę socjalną są dyskryminowani czy jak miałem wylew to jestem mniej inwalidą niż taki który w momenćie kiedy przyznawano mu rentę był pełnoletni przecież to jawna nierówność obywateli w obec prawa nie zgodna z konstytucją.
  Konstytucja stanowi iż obywatel ma prawo do dobrobytu a Zus odbiera to prawo swoimi limitami przecież rentę mam za kalectwo a nie za brak zarobków
  Zus to ubezpieczyciel i łachy nie robi że wypłaca ubezpieczenie po wystąpieniu szkody.

 • radek(2008-12-10 20:47) Odpowiedz 00

  Niesprawiedliwe że jedni mogą dorobić powyżej 2000zł a renciści renty socjalnej niecałe 600zł. skandal

 • RJ(2008-12-02 16:04) Odpowiedz 00

  Miało byc tak fanie od 1 stycznia 2009 ze mozna bedzie dorobic bez ograniczen ale niestety Kaczynski zawetował, nie dadza człowiekowi godnie zyc

 • czeslawz@interia.pl(2008-11-05 16:40) Odpowiedz 00

  ZUS to podwładny Donaldowi,ja od urodzenia uch prawe głuchota całkowita,
  ucho lewe od 100db do 120db i renty socjalnej nie otrzymałem.
  Posiadam niepełnosprawność umiarkowaną stałą i zasiłek pielęgnacyjny stały i
  z takim wystąpieniem do ZUS-u obligatoryjnie miałem ją otrzymać,ale Pitera
  powinna mi dać 1000 euro aby dać tą sumę orzecznikowi ZUS-u i wtedy
  mógłbym być zdrowy jak rydz i rentę bym dostał i stałą.40% obywateli ma rentę
  za euro co palantom orzecznikom dali,etyka lekarska dla nich to echo.

 • ale...(2008-11-12 02:10) Odpowiedz 00

  Po co tak to wszystko komplikować ?
  Chyba tylko po to, żeby armia urzędników miała się czym zajmować.

 • Jan Sieczkowski(2008-11-08 22:35) Odpowiedz 00

  ZUS to niech dla siebie najlepiej zabierze nasze wszystkie wypłaty bo zabraknie im aby wypłacic pijakom czy narkomanom na drugą wódkę ja choruje na padaczke skroniowa i od 6 do 8 razy ma miesiac trace przytomność obojetnie gdzie bym nie był.jedyna pomoc mam w pracy.Mieszkam sam nie mam rodziców to w domu leżę jak trup póki nie wstane na ulicy to samo bo przechodnie widząc mnie jak leże myślą czy ja ni jaki pijak czy narkoman. Walcze z chamami aby oddali mi wojskowa - rodzinną rente ojca odmawiaja mi.Powiedzialem prezesowej ZUS prosto w oczy>> dla pijaków i narkomanów to zawsze znajdziecie kase bo przecież musicie im zaplacić za chlanie dewastacje czy inne. Przeciez picie to jest życie. Może i ja zaczne to wtedy odzyskam swoje. dalem sprawe do sądu ale oni też pewnie oleja sprawe wtedy puszcze do STRASBURGA. Jak nigdy nie było tak nie ma do tej pory sprawiedlowości w naszym kraju co do spraw związanych z ZUS. Chamy - chamy - i jeszcze raz chamy. Dla pijaków zostawic to ich obowiązek.

 • mirosław z lubania.(2008-10-19 22:11) Odpowiedz 00

  Niech ZUS więcej płaci to ludzie nie będą musieli dorabiać!

 • Jurek(2009-04-01 18:26) Odpowiedz 00

  jesli pobieram rente socjalno i chce sobie dorobic na sume niprzekraczająco ok 900 zl miesiecznie , tyle mozna to czy musze to zglosic do zus z góry dziękuje za informacje .

 • Marcinek(2009-05-11 15:07) Odpowiedz 00

  Ja też pobierałem rentę socjalną i niestety musiałem ją w całości zwrócić bo mój dochód przekroczył wymagalny:( A nasz rząd nic nie robi w tej sprawie, Od stycznia miały wejść nowe przepisy i miała być zniesiona kwota dorobienia ale to nie zostało dokończone i dalej mamy ograniczenia a ci co biorą duże renty to mogą dopracować dużo Ale moż coś z tym zrobia, mam taką nadzieję, bynajmiej tak powiedziała mi pani z ZUS

 • stanley26(2009-09-29 20:52) Odpowiedz 00

  Mam pytanie.Mam rentę socjalną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i teraz ZUS mówi, że mogę dorobić do kwoty 924zł tylko jest pytanie czy ten dochód ma być liczony razem z rentą czy też osobno.Pytam bo nigdzie nie można znaleźć informacji na ten temat.Pozdrawiam.

 • Basia(2009-10-17 10:10) Odpowiedz 00

  Jestem chora -mam rente zawodowa na konczyny gorne ,dostaje z Zusu rente od 10 lat na 1 rok ,13 miesiecy ostatnia na 2 lata i terazmimo pogarszajacego siezdrowiaZuschce mnie wyleczyc wsanatorium rente przyznano mi na6 miesiecy i potrzeba przekwalifikowania! to chyba jakas kpina???/Dorabialam ale tojuz historia 12 ,16 godz w pracy ,3,20 na godz. Tyle lekow ile zjadlam by poprostu przetrwac w tej cholernej pracy chociaz na chwile bezbolu nie warte jest poswiecenia ze str rencisty!By dorobic do lekow i lepszego zycia ,ktorego niestety nie ma! Czlowiek chory nawet na sile nie wyzdrowieje a dodatkowo pracujac tylko sobie szkodzi,pogarszajac zdrowie ,tego niestety ZUS nie wie maja w nosie czy mnie boli czy nie WAZNE BY ODEBRAC RENTE!!!

 • xxx(2011-09-05 14:36) Odpowiedz 00

  Cygany dostają rentę socjalną i rząd na tym traci czy to jest sprawiedliwe odebrać rentę socjalną choremu dziecku polskiemu któremu się należy renta socjalna a dać Cyganowi .

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane