Do podstawowych obowiązków każdego płatnika składek należy m.in. zgłaszanie osób do ubezpieczeń, prawidłowe rozliczanie składek za osoby ubezpieczone oraz terminowe ich opłacanie. Zadania te wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik nie dopełnia ich lub nienależycie się z nich wywiązuje – wówczas grożą mu ze strony ZUS różnego rodzaju kary. Mają one zdyscyplinować niesolidnych płatników składek.

Płatnik za niezapłacenie składek w terminie zapłaci odsetki. Sankcja ta ma charakter obligatoryjny. Nalicza się je od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności, w którym płatnik składek miał obowiązek wpłacić należność na rachunek bankowy ZUS, do dnia zapłaty zaległości włącznie. Firmie grozi także grzywna do 5 tys. złotych, a także opłata dodatkowa do 100 proc. nieopłaconych składek. Ten rodzaj kary stosuje się wobec tych płatników, którzy w sposób nagminny uchylają się od odprowadzania należnych zobowiązań. Zakład nie może ich jednak nałożyć na osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Rachunków bankowych

Nieskutecznej egzekucji

Majątku dłużnika

Hipoteki przymusowej

Sprzedaży majątku firmy

Jak firma może się bronić

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS prowadzi egzekucję należności wobec przedsiębiorcy.