Artykuł 210 par. 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Zgodnie z utrwalonymi podglądami doktryny pod pojęciem „umowa”, wskazanym w przepisie znajduje się także umowa o pracę oraz inne umowy z zakresu prawa pracy, jak umowa o zakazie konkurencji. Jak potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 4 sierpnia 2009 r. (I PK 42/09), art. 210 k.s.h. jest przepisem szczególnym wobec ogólnie obowiązującej regulacji wynikającej z art. 31 par. 1 k.p. A zatem w tym przypadku za pracodawcę będącego spółką z o.o. czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje zgodnie z brzmieniem art. 210 k.s.h. rada nadzorcza lub pełnomocnik wybrany przez zgromadzenie wspólników.

Pojawia się pytanie, który z wymienionych organów ma pierwszeństwo. Czy jeżeli w spółce działa rada nadzorcza, to czy istnieje mimo to możliwość powołania pełnomocnika, który w imieniu spółki będzie zawierał umowę o pracę z członkiem zarządu. Z samego przepisu nie wynika, który z organów, jeżeli w ogóle, posiada pierwszeństwo działania. Z pomocą przychodzi Sąd Najwyższy. We wspomnianym wyroku potwierdził on, że rozstrzygnięcie, który ze wskazanych w art. 210 par. 1 k.s.h. podmiotów (rada nadzorcza czy pełnomocnik) reprezentuje spółkę wobec członków zarządu, może być dokonane w wewnętrznych aktach spółki. Natomiast w razie braku takiej regulacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której rada nadzorcza została powołana w sprawach z zakresu prawa pracy wobec członków jej zarządu, może być, co do zasady, reprezentowana zarówno przez radę nadzorczą, jak i przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników.

Warto wspomnieć, że SN w wyroku z 7 kwietnia 2010 r. (II UZP 5/10) dopuścił możliwość umocowania przez zgromadzenie wspólników członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia umowy o pracę z innym członkiem zarządu.