Powyższe zagadnienie rozstrzyga art. 60 k.p., w myśl którego jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Cytowany przepis ma zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy w okresie niewadliwego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę rozwiązał on z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia (wyrok SN z 8 maja 2007 r. II PK 277/2006, OSNP 2008/7 – 8/103). Przez użyty w art. 60 zwrot „w okresie wypowiedzenia” należy rozumieć czas od dokonania wypowiedzenia (złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu) do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę). Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia, o jakim mowa w art. 60 k.p., zachodzi więc tylko wtedy, gdy dokonane zostało w czasie biegu 14-dniowego, 1-miesięcznego lub 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do rozwiązania umowy w trybie art. 52 k.p. dokonanego wcześniej, choćby po dniu wypowiedzenia, art. 60 k.p. nie ma zastosowania (tak wyrok SN z 14 kwietnia 1983 r. I PRN 32/83, OSNC 1983/12/197). Należy też pamiętać, że w myśl art. 60 k.p. odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia. W efekcie jeżeli wadliwe rozwiązanie umowy o pracę nastąpi w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, pracownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu odszkodowanie.