Obowiązki informacyjne firmy dotyczą uprawnień i obowiązków pracownika, jak i warunków pracy. Pracodawca musi przekazać nowo zatrudnianym osobom między innymi informacje o wymiarze urlopu czy obowiązywaniu tajemnicy służbowej. Dotyczy to także osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, czyli np. mianowania.

Warunki zatrudnienia

Zawierając umowę o pracę, strony określają w niej m.in.: jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracownik powinien być poinformowany na piśmie o podstawowych warunkach zatrudnienia, które nie są określane w umowie o pracę, ale wynikają z przepisów prawa pracy. Dotyczy to:

● obowiązującej go dobowej i tygodniowej normy czasu pracy,

● częstotliwości wypłat wynagrodzenia,

● przysługującego mu wymiaru urlopu,

● obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

● układu zbiorowego pracy, którym jest objęty.

Powyższą informację o warunkach zatrudnienia powinien otrzymać każdy pracownik indywidualnie. Ma ona uwzględniać warunki dotyczące jego zatrudnienia. Informacja taka może być sporządzona w formie opisowej. Pracodawca może też wskazać pracownikowi konkretne przepisy prawa pracy co do poszczególnych warunków zatrudnienia (np. kodeksu pracy czy regulaminu pracy). Nie może on jednak zastąpić tego obowiązku np. wyciągiem z kodeksu pracy czy też przesłać te same informacje wszystkim podwładnym. Fakt zapoznania się z nimi musi podwładny potwierdzić na piśmie. Jeżeli powyższe kwestie są zapisane w regulaminie pracy, nie muszą być podawane w informacji o warunkach zatrudnienia. Pracodawca, który nie musi tworzyć regulaminu (zatrudniający mniej niż 20 pracowników), powinien podać nowo zatrudnianemu pracownikowi na piśmie również dane dotyczące:

● pory nocnej,

● miejsca, terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia,

● przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w niej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie informacje firma przekaże pracownikowi.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:

- Czas pracy niepełnosprawnego zawiera zmniejszone normy
- Szczegółowa informacja o okresie wypowiedzenia podlega zmianie
- Konieczna jest informacja o czynnikach szkodliwych dla zdrowia
- Zapoznanie się z zakresem obowiązków może być ustne