Aby uzyskać świadczenie, osoba uprawniona  musi złożyć wniosek o przyznanie emerytury. Osoby, które  mają ustalony kapitał początkowy obliczony z uwzględnieniem okresów składkowych i nieskładkowych przebytych  przed 1 stycznia 1999 r., muszą  złożyć dowody je potwierdzające oraz wysokość osiąganych po tym dniu zarobków. Wszystkie dokumenty, które są dołączane do wniosku, powinny być policzone, a ich liczba wpisana w odpowiedniej rubryce. Oprócz wypełnienia samego wniosku konieczne jest także wypełnienie kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych (druk  ZUS Rp-6), w którym oprócz danych personalnych należy zamieścić informacje o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych oraz informacje o dokumentach potwierdzających fakt wykonywania pracy w danym okresie. Wypełniając kwestionariusz należy podać zgodnie z dokumentami, a więc dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia danego okresu. Konieczne jest także podanie informacji, jaki dokument jest składany, aby potwierdzić  dany okres składkowy i nieskładkowy. Dowody potwierdzające zatrudnienie powinny być dołączone do wniosku w oryginale (lub notarialnie odpisy, wypisy i kserokopie). W oryginale muszą być również zeznania świadków, które mogą przedłożyć ubezpieczeni, jeżeli  nie  posiadają dowodów pracy z dokumentów. Zeznania świadków mogą jednak dotyczyć tylko okresów zatrudnienia przypadających przed 15 listopada 1991 r. Powołani świadkowie, najlepiej współpracownicy, powinni przede wszystkim zaświadczyć, jaką pracę wykonywał zainteresowany (rodzaj pracy, zajmowane stanowisko), w jakim okresie, czy była to praca stała, w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu, sezonowa czy dorywcza, przez ile godzin lub dni wykonywana, czy w trakcie jej wykonywania zainteresowany był ubezpieczony.