Strony umowy o pracę mogą uzgodnić, że będzie ona wykonywana w formie telepracy zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia. W trakcie zatrudnienia zmiana warunków wykonywania pracy na telepracę może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.

Trzeba przy tym pamiętać, że jeśli któraś ze stron umowy zmieni zdanie, to ma możliwość w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia telepracy wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w tej formie i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.