Przepisy ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035) przewidują możliwość obniżenia czasu pracy i wynagrodzenia pracownikom, jeśli firma z powodu kryzysu znalazła się ona w trudnej sytuacji finansowej. Jednak obniżenie wymiaru czasu pracy nie będzie mogło być stosowane dłużej niż przez sześć miesięcy, zaś wymiar czasu pracy danego pracownika, po zastosowaniu obniżenia, nie będzie mógł być niższy niż 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Obniżając wymiar czasu pracy, pracodawca nie ma obowiązku dokonywania tzw. wypowiedzenia zmieniającego, jaki przewidziany jest w art. 42 par. 1–3 kodeksu pracy.

Przepisy wspomnianej ustawy stanowią, że pracownikowi, któremu obniżony został wymiar czasu pracy, przysługują gwarancje finansowe w postaci otrzymania kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, w części finansowanego ze środków przedsiębiorcy i w części ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.