statystyki

Jak prawidłowo złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę

autor: Rafał Krawczyk05.09.2008, 15:36; Aktualizacja: 05.09.2008, 15:36

Chociaż surowe wymagania dotyczące warunków formalnych rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia dotyczą przede wszystkim pracodawców, również pracownik musi przestrzegać pewnych reguł, aby jego wypowiedzenie było skuteczne.

Reklama


Reklama


Nie wszystkie umowy można rozwiązać za wypowiedzeniem. W tym trybie pracownik może rozwiązać umowę na okres próbny i umowę zawartą na czas nieokreślony. Inaczej jest w przypadku umów na czas określony. Celem tego typu umów jest bowiem zapewnienie trwałości stosunku pracy pomiędzy stronami przez okres, na jaki umowa została zawarta. Z tego powodu zasadą jest, że umowy terminowej pracownik nie może wypowiedzieć. Jedyny wyjątek dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, w których strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia. Umowy zawarte na krótszy okres nie mogą zawierać takiego postanowienia.

Okresy wypowiedzenia

Pracownika, jak i pracodawcę obowiązują okresy wypowiedzenia umów o pracę. Umowę o pracę zawartą na czas określony można wypowiedzieć za dwutygodniowym wypowiedzeniem (o ile strony przewidziały możliwość wypowiedzenia). Okresy wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny zależą od okresu, na jaki zawarto umowę, i wynoszą odpowiednio trzy dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie i dwa tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi trzy miesiące.

Okresy wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony są natomiast uzależnione od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynoszą:

• dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

• miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,

• trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Ustalenie stażu pracy

Obliczając zakładowy staż pracy, pracownik musi pamiętać, iż do wskazanych powyżej okresów zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejęcia przez nowego pracodawcę zakładu pracy lub jego części na zasadach określonych w art. 231 k.p., to znaczy, jeśli stał się on z mocy prawa stroną stosunku pracy w miejsce dotychczasowego pracodawcy.

Doliczenie okresu zatrudnienia następuje także wtedy, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 par. 11 k.p.).

PRZYKŁAD: UWZGLĘDNIANIE POPRZEDNIEGO ZATRUDNIENIA

Pracownik zatrudniony był od czterech lat w spółce z o.o., początkowo na podstawie dwóch umów na czas określony, a następnie na podstawie umowy na czas nieokreślony. Tydzień po zawarciu z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony spółka, w której był zatrudniony, została kupiona w całości przez spółkę akcyjną, która wstąpiła w obowiązki dotychczasowego pracodawcy. Po trzech miesiącach od zmiany pracodawcy pracownik postanowił złożyć wypowiedzenie umowy o pracę nowemu pracodawcy. Termin wypowiedzenia umowy przez pracownika wynosi trzy miesiące ponieważ do stażu uwzględnianego przy ustaleniu okresu wypowiedzenia należy doliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, w tym na podstawie umów terminowych.

Pracownik, ustalając długość obowiązującego go okresu wypowiedzenia, musi też wiedzieć, iż do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, w rozumieniu art. 36 par. 1 k.p. wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy (por. wyrok SN z 11 maja 1999 r., I PKN 34/99, OSNAPiUS 2000/14/544).

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia się też wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy (por. uchwała SN z 15 stycznia 2003 r. III PZP 20/02, OSNAPiUS rok 2003/3/1).

Oznacza to, iż obliczając okres swego zatrudnienia w danej firmie, musi wziąć pod uwagę również wcześniejsze okresy zatrudnienia niezależnie od rodzaju umowy, która łączyła go z pracodawcą (na okres próbny, na czas nieokreślony, określony lub wykonania określonej pracy). Bez znaczenia pozostają również przerwy pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia.

Dłuższe wypowiedzenie

Przez wiele lat w orzecznictwie i doktrynie prawa pracy określone w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę uważano za sztywne. Przyjmowano zatem, że przepisy regulujące długość okresu wypowiedzenia mają charakter bezwzględnie obowiązujący i niedopuszczalne jest modyfikowanie ich w drodze uzgodnień pomiędzy stronami stosunku pracy.

W ostatnich latach Sąd Najwyższy dopuścił jednak możliwość modyfikacji tych okresów w umowie o pracę. Jednak ocena ważności postanowienia umowy o pracę wprowadzającego dłuższy okres wypowiedzenia dla pracownika musi być odniesiona do konkretnych okoliczności sprawy, uwzględniać w sposób zobiektywizowany warunki istniejące w chwili zawierania umowy, odnosić się do całokształtu regulacji umownych, a przede wszystkim uwzględniać swoisty bilans korzyści i strat dla pracownika (wyrok SN z 10 stycznia 2006 r., I PK 97/05, OSN 2007/ 3-4/ 39).

Wcześniejsze odejście z firmy

Pracownik, który złożył już wypowiedzenie, ale zależy mu na skróceniu go, na przykład w związku z podjęciem zatrudnienia u nowego pracodawcy, ma taką możliwość. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy wymaga jednak porozumienia z pracodawcą. Jeżeli już po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę pracownik uzgodni z pracodawcą wcześniejszy, niż wynikający z kodeksu pracy, termin rozwiązania umowy, to rozwiąże się ona w tym terminie. Takie ustalenie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy, co oznacza, iż umowa rozwiązuje się za wypowiedzeniem ze strony pracownika, a nie w drodze porozumienia stron.

Kiedy wypowiedzenie się kończy

Składając wypowiedzenie, pracownik musi pamiętać o tym, że najczęściej od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania umowy minie okres dłuższy niż powyżej wymieniony, ponieważ okres wypowiedzenia umowy o pracę, obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność, kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

PRZYKŁAD: DATA ROZWIĄZANIA UMOWY

Pracownik, którego obowiązywał trzymiesięczny termin wypowiedzenia, zdecydował się na złożenie wypowiedzenia umowy o pracę we wrześniu. Niezależnie od tego, czy pracownik wypowie umowę o pracę 1 września czy 30 września, umowa o pracę rozwiąże się z końcem grudnia.

Najlepiej na piśmie

Wypowiedzenie umowy o pracę trzeba złożyć na piśmie. Skuteczność wypowiedzenia nie zależy jednak od zachowania tej formy.

Zagadnienia te były już przedmiotem rozstrzygnięć sądów w sprawach dotyczących wypowiedzeń dokonywanych przez pracodawców i jednolicie przyjmuje się, że do rozwiązania umowy o pracę dochodzi także wtedy, gdy wypowiedzenia dokonano ustnie, telefonicznie, przesyłając faks, SMS, MMS lub wiadomość drogą elektroniczną (por. np. uchwała SN z 2 października 2002 r. III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48).

Wynika to z przepisu art. 61 kodeksu cywilnego stosowanego z mocy art. 300 k.p., który stanowi, że oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

W przypadku pracownika obowiązują identyczne zasady, z tą tylko różnicą, iż pracodawca dokonując w niewłaściwej formie skutecznego wypowiedzenia umowy naraża się na ryzyko wypłaty pracownikowi odszkodowania lub uwzględnienia przez sąd żądania pracownika przywrócenia go do pracy. Pracownik może mieć natomiast trudności z udowodnieniem tego, że skutecznie wypowiedział umowę o pracę. Do tego bowiem, by dokonane w formie innej niż pisemna wypowiedzenie odniosło skutek, konieczne jest w przypadku sporu wykazanie przez pracownika i ustalenie przez sąd, że pracodawca miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia. Dla skuteczności złożonego w ten sposób oświadczenia woli nie jest natomiast istotne to, czy pracodawca faktycznie zapoznał się z jego treścią.

PRZYKŁAD: ZŁOŻENIE WYPOWIEDZENIA UMOWY

Pracownik otrzymał ofertę zmiany pracy. W związku z tym, że obawiał się, że dotychczasowy pracodawca będzie utrudniał mu rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie postanowił przesłać pocztą elektroniczną wraz z wnioskiem o udzielenie trzech dni urlopu na żądanie. Wiadomość mailową omyłkowo wysłał jednak pod niewłaściwy adres. Pracodawca po dwóch dniach rozwiązał umowę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym z powodu porzucenia pracy. Przed sądem pracownik domagał się zasądzenia odszkodowania, powołując się na złożone wypowiedzenie i wniosek o urlop. Sąd oddalił żądanie, ponieważ z uwagi na wysłanie wiadomości na niewłaściwy adres pracodawca nie miał możliwości zapoznania się z treścią złożonego wypowiedzenia (oraz wniosku o udzielenie urlopu) i pozostały one bezskuteczne. Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy dawała pracodawcy możliwość rozwiązania umowy z winy pracownika, bez wypowiedzenia.

Ochrona nie ma znaczenia

Pewne kategorie pracowników chronione są przed rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę. Należą do nich przykładowo działacze związkowi, kobiety w ciąży czy pracownicy w wieku przedemerytalnym. Ochrona ta działa jednak tylko w jedną stronę. Oznacza to, że pracownicy chronieni mogą składać wypowiedzenia umowy na takich samych zasadach jak inni pracownicy. Identyczna sytuacja zachodzi w przypadku pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę w okresie ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Z tego powodu nie ma przeszkód, aby pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Cofnięcie wypowiedzenia

Pracownik, który zdecydował się na odejście z firmy i złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a później zmienił zdanie, może to wypowiedzenie wycofać. Aby oświadczenie o cofnięciu było skuteczne, musi ono dojść do wiadomości pracodawcy najpóźniej równocześnie z wypowiedzeniem. W innym przypadku, aby cofnięcie wypowiedzenia było możliwe, konieczna będzie zgoda pracodawcy.

Podstawa prawna

• Art. 32-36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • Marek(2015-05-25 08:55) Odpowiedz 520

  Dzień dobry. Niedługo nabieram uprawnień emerytalnych. Chcę wypowiedzieć umowę (pracuję 30 lat w firmie). Czy lepiej wypowiedzieć w trybie ustawowym czy za porozumieniem stron. Chcę się zwolnić za 3,5 miesiąca. Proszę o radę, jak lepiej wypowiedzieć umowę. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • magda(2012-01-19 20:54) Odpowiedz 4613

  mam umowę na czas nie określony i pracuje ponad 4 lata.
  czy muszę złożyć wypowiedzenie trzy miesiące wcześniej , czy mogę rozwiązać umowę w każdej chwili , bo następny pracodawca nie będzie czekał na mnie te 3 m-ce. bardzo proszę o szybką i rzetelną odpowiedz

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • mala(2009-11-27 21:05) Odpowiedz 170

  a ja mam pytanie, jeśli jestem zatrudniona od 5ciu miesięcy, w tym od 2 umowa na czas określony - 6mcy, i chcę złożyć teraz wypowiedzenie, jest taka opcja bez problemów? Czytam tutaj i nie tylko, że umowy nie przekraczającej 6mcy nie można tak łatwo rozwiązać.
  Dodam, że w umowie jest dodatkowy warunek, że "umowę można rozwiązać z 2tygodniowym wypowiedzeniem".
  Proszę o komentarz jak to sie ma do spełniania obydwu warunków naraz (czyli że umowa musi być dluzsza niz 6mcy + dodatkowy warunek w umowie umożliwiający wypowiedzenie).

  Dziękuję i pozdrawiam

 • max(2010-03-01 20:08) Odpowiedz 140

  witam. mam umowę na czas nieokreślony od 3 lat. Chciałbym zakonczyć pracę dnia 01.09.2010. mogę złożyć wypowiedzenie 01.09.2010 czy muszę je złożyć 01.06.2010. proszę o odpowiedz

 • Kasia(2012-02-08 14:50) Odpowiedz 1317

  jestem zatrudniona na czas określony ( 4 lata ) w umowie znajduje sie adnotacja "2 tg wypowiedzenia" jak najkorzystniej rozwiązać umowę? Czy muszę dostarczyć ja osobiście kierownikowi ? czy może to być zastępca ? Czy musze podac powód ? czy na okres wypowiedzenia moge dostarczyć zwolnienie lekarskie? czy 2 tyg wypowiedzenia to 14 dni roboczych czy wliczają się też soboty, niedziele ? Proszę o szybką odpowiedz. Dziękuje

 • znik(2008-09-07 07:37) Odpowiedz 83

  artykuł źle opisuje od kiedy liczy się wypowiedzenie, jeśli okres wypowiedzenia jest krótszy niż miesiąc. gratuluję "fachowości".

 • aga(2013-05-27 16:19) Odpowiedz 50

  witam potrzebuje pilnej odpowiedzi mam umowe na zastępstwo ale z wpisem okresu wypowiedzenia mam miesięczny . Czy jak złożę 28,05,2013 to w czerwcu już nie muszę przychodzić do pracy ?

 • teddybear(2014-09-12 17:30) Odpowiedz 40

  10: magda z IP: 89.174.100.* (2012-01-19 20:54)

  mam umowę na czas nie określony i pracuje ponad 4 lata.
  czy muszę złożyć wypowiedzenie trzy miesiące wcześniej , czy mogę rozwiązać umowę w każdej chwili , bo następny pracodawca nie będzie czekał na mnie te 3 m-ce. bardzo proszę o szybką i rzetelną odpowiedz

  Tak, musisz, chyba że z Pracodawcą obecnym podpiszecie porozumienie stron.

  W innym wypadku musisz się liczyć z dyscyplinarką za porzucenie pracy m.in.

 • lexpistols(2008-09-05 21:13) Odpowiedz 41

  niesamowite(:

 • Kasia(2015-09-16 19:10) Odpowiedz 32

  Dzien dobry.potrzebuje porady.mam umowe o prace na czas probny czyli 3 miesiace.niestety w pierwszy miesiac zaczeły sie moje problemy zdrowotne.Mam juz 4 tydzien L4.niestety bede miala to L4 jeszcze dluzej poniewaz ide do szpitala.Chcialam bym przeslac moje L4 wraz z wypowiedzeniem o prace dla pracodawcy.zeby nie robic problemu pracodawcy.czy pracodawca moze wtedy napisac mi w swiadectwie pracy cos nie milego??chodzi mi zy wtedy bedzie mogl napisac ze nie chodzilam do pracy poniewaz nie bylam do niej zdolna??

 • Tomek(2010-03-29 14:11) Odpowiedz 32

  Max - jeżeli Twój staż pracy to więcej niż trzy lata, aby skończyć pracę z końcem sierpnia 2010, wypowiedzenie musisz złożyć najpóźniej ostatniego dnia maja 2010 roku. Pozdrawiam

 • Magda(2013-01-29 10:47) Odpowiedz 221

  mam umowę na czas nie określony i pracuje ponad 4 lata.
  czy muszę złożyć wypowiedzenie trzy miesiące wcześniej , czy mogę rozwiązać umowę w każdej chwili , bo następny pracodawca nie będzie czekał na mnie te 3 m-ce.

 • Ewa(2010-01-12 23:03) Odpowiedz 20

  Kodeks dopuszcza wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jeżeli taki zapis został zawarty w umowie. W Twoim wypadku zapis jest więc istnieje taka możliwość. Różnica jest tylko taka, że pracownik wypowiada bez podania przyczyny natomiast pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia - konkretną.

 • IWKA(2010-05-14 20:00) Odpowiedz 20

  umowę o pracę mam już trzecią na okres do 30 12 2010 i tak jest co roku a chciałabym tą pracę zmienic jak prawnie mam to zrobic i ile wynosi okres mojego wypowiedzenia dodam że pracodawca jest rygorystycznie nastawiony do przepisów

 • miki(2013-07-07 20:50) Odpowiedz 06

  jestem na urlopie i czy moge w trakcie urlopu zlozyc wypowiedzenie??

 • Tyrek(2010-03-15 19:59) Odpowiedz 02

  Witam mam pytanie pracuje w firmie od sierpnia 2007 w umowie jest napisane ze 2 tyg. wypowiedzenia jesli teraz chce dac wypowiedzenie to nie obowiazuje mnie jak jest napisane w art. wypowiedzenie miesieczne ??

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • sylw(2013-12-17 15:17) Odpowiedz 00

  witam mam umowę na czas określony chce złożyć wypowiedzenie w poniedziałek powiedziano mi, że to nie możliwe - dopiero w piątek, i mogą się nie zgodzić na urlop wypoczynkowy na czas wypowiedzenia o pracę (2tyg.)

 • AZAZEL(2012-03-13 21:03) Odpowiedz 05

  A jak siię ma okres wypowiedzenia do tego jeżeli byłem zatrudniony na stażu- następnie zostałem zatrudniony w tej samej firmie na czas nie określiony po zakończeniu stażu???
  Dodam stż trwał 6 miesięcy zaraz po nim dostałem umowę o prace na czas nieokreślony,
  więc jak to się ma do waszej teorii wypowiedzen bo ot ym nikt nie wspomniał;
  1-obwiązeujem mnie okre 2 tygodniowego wypowiedzenia
  2- czy obowiązuje mnie okres 1 miesiąca

 • Asia(2010-05-21 20:59) Odpowiedz 00

  a ja jestem na macierzyńskim i chce złożyc wypowiedzenie z winy parcodawcy (nie wypłaca pensji) mogę drogą pocztowa?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • paula(2015-10-09 11:37) Odpowiedz 01

  Witam daje wypowiedzenie w piatek 16.10. 2015 i mam 2 tygodnie przepracować i czy pracodawca moze mnie zmusic do pracy w sobote? Prosze o szybka odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane