Rejestracja w urzędzie

Jeśli osoba, która utraciła pracę spełnia wspomniane warunki, to żeby uzyskać status bezrobotnego musi się jeszcze zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoje stałe lub czasowe miejsce zameldowania. Jeśli nie ma żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.

Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji wypełnia kartę rejestracyjną na podstawie posiadanych dokumentów. Każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej jest sprawdzana przez pracownika urzędu z oryginałami dokumentów dostarczonymi w chwili rejestracji. Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

Osoba rejestrująca się w urzędzie powinna mieć przy sobie następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale,

- świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne oryginały dokumentów niezbędnych do ustalenia ewentualnych uprawnień,

- numer NIP, legitymacja ubezpieczeniowa

- wymagana jest także książeczka wojskowa

Osoby, które prowadziły własną działalność gospodarczą muszą oprócz wymienionych dokumentów dostarczyć do urzędu wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wraz ze wykazaniem podstaw ich wymiaru.

Z kolei osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy (np.3/4, czy 1/2 etatu lub na umowę zlecenie) muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach ZUS.

Osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty. A osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli zainteresowany nie dostarczy wymienionych dokumentów lub odmówi złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej, to urząd nie zarejestruje go jako osoby bezrobotnej.