Od pięciu lat prowadzę działalność gospodarczą. Płacę składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Od 1 stycznia do 28 lutego 2009 r. zawiesiłem działalność, a od 1 marca 2009 r. nastąpiło jej wznowienie. W czasie zawieszenia działalności, tj. od 16 lutego 2009 r., chorowałem do 6 marca 2009 r. Następne zwolnienie mam od 6 kwietnia 2009 r. do 17 kwietnia 2009 r. Czy za te okresy należy mi się zasiłek chorobowy?

Nie

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za obydwa okresy niezdolności do wykonywania działalności. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu. Jeżeli więc niezdolność do wykonywania działalności z powodu choroby powstanie w okresie zawieszenia działalności, zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres nieprzerwanej niezdolności, także za okres po wznowieniu tej działalności, ponieważ niezdolność nie powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego. W związku z powyższym, przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku za okres od 16 lutego do 6 marca 2009 r. Natomiast zasiłek za okres od 6 do 17 kwietnia 2009 r. nie przysługuje z powodu niespełnienia warunku wymaganego okresu 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Podstawa prawna

Art. 14a ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Art. 36a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Do 28 lutego 2009 r., przez dwa lata, byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Od 1 kwietnia 2009 r. prowadzę własną firmę i od tej daty jestem zgłoszona w ZUS i opłacam składki na wszystkie ubezpieczenia, w tym na dobrowolne chorobowe. W dniu 6 kwietnia 2009 r. zachorowałam i otrzymałam zwolnienie lekarskie do 17 kwietnia 2009 r. Czy ZUS wypłaci mi zasiłek chorobowy?

Nie

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, jako podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia chorobowego zalicza się poprzednie okresy podlegania temu ubezpieczeniu, jeżeli przerwa między poprzednim a ponownym okresem ubezpieczenia nie przekracza 30 dni. Nie ma przy tym znaczenia, czy poprzednie ubezpieczenie chorobowe było obowiązkowe czy dobrowolne. W opisanym przypadku przerwa między ubezpieczeniem chorobowym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności wynosiła 31 dni (od 1 do 31 marca 2009 r.), zatem okresów tych nie można zliczyć. Zasiłek chorobowy z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej będzie zatem przysługiwał dopiero po upływie 90 dni ubezpieczenia chorobowego. Tym samym ZUS nie wypłaci zasiłku za okres niezdolności do wykonywania działalności od 6 do 17 kwietnia 2009 r., ponieważ nie został spełniony warunek 90-dniowego okresu trwania ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności.

Podstawa prawna

Art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).