Czy wystarczy złożenie wniosku

Pracownik dochodzący 80 tys. zł wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych, uzasadniając swoje żądanie tylko kilkoma zdaniami, z których wynikało, że nie stać go na uiszczenie opłaty, ponieważ ma niskie dochody. Czy to wystarczy, aby sąd mógł rozpoznać taki wniosek?

Nie

Obowiązkiem pracownika składającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest dołączenie do niego oświadczenia sporządzonego według ustalonego wzoru, w którym wykaże zasadność swojego żądania. Oświadczenie, którego wzór otrzymać można w każdym sądzie lub pobrać ze strony www.ms.gov.pl, obejmować musi szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Z postanowienia Sądu Najwyższego z 23 marca 2007 r. (V CZ 11/07, OSNC 2008/3/38/72) wynika, iż oświadczenie takie nie musi być złożone na urzędowym druku, powinno natomiast zawierać informacje określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. nr 27, poz. 200). Pracownik, który do wniosku o zwolnienie od kosztów nie dołączył oświadczenia bądź nie będzie ono zawierało wszystkich wymaganych danych, zostanie wezwany do jego złożenia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku.

Warto też pamiętać, że jeśli sąd na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej poweźmie wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego pracownika domagającego się zwolnienia od kosztów sądowych może zarządzić stosowne dochodzenie, czyli na przykład zażądać wykazania za pomocą dokumentów wydatków i dochodów domagającego się zwolnienia od kosztów. Ponadto od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych sąd może odebrać przyrzeczenie co do prawdziwości i rzetelności jej oświadczenia.

Podstawa prawna

● Art. 102 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy pracownik musi zawsze opłacić pozew
  • Czy pracodawca może żądać zwrotu kosztów
  • Czy można wystąpić o zwolnienie przy apelacji
  • Czy sąd może cofnąć przyznane zwolnienie
  • Czy pracownik zawsze zapłaci za biegłego