statystyki

Na jaką odprawę może liczyć zwalniany pracownik

autor: Ewa Drzewiecka01.08.2008, 03:00; Aktualizacja: 29.10.2008, 14:51

Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa. Otrzyma ją również pracownik, z którym rozwiązano umowę, np. z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. Wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy.

Reklama


Reklama


Czy stracę prawo do odprawy

Od dwóch lat jestem zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. W poniedziałek pracodawca poinformował mnie, że zamierza zlikwidować moje stanowisko pracy i zaproponował mi rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron. Czy jeżeli wyrażę na to zgodę, stracę możliwość uzyskania odprawy?

Nie

Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Oznacza to, że pracownik ma prawo do odprawy, jeżeli umowa o pracę rozwiąże się na podstawie porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy.

Podstawa prawna

• Art. 1, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Czy przysługuje jednomiesięczna pensja

Pracownik pracował sześć lat w firmie A. Przez kolejne dziesięć lat był zatrudniony u innych pracodawców, następnie ponownie rozpoczął pracę w firmie A. Po półtora roku pracy firmę przejął pracodawca B, który osiem miesięcy później przeprowadził restrukturyzację i zwolnił m.in. pracownika. Czy w tej sytuacji pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za dwa lata pracy?

Nie

Pracownik ma prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za przepracowane ponad osiem lat. Odprawa przysługuje w wysokości:

• jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata,

• dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,

• trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy, należy brać pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (uchwała SN z 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02, OSNAPiUS 2003/3/1). Do stażu pracy wlicza się pracownikowi także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach art. 231 k.p. oraz gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego. Przesłanką zastosowania art. 231 k.p. jest istnienie stosunku pracy w dacie przejścia zakładu pracy. W tym czasie przejęcia zakładu pracy przez firmę B pracownik był zatrudniony w firmie A łącznie siedem i pół roku. Zwolnienie nastąpiło osiem miesięcy później. Oznacza to, że dla ustalenia wysokości odprawy należy przyjąć ponad osiem lat zatrudnienia. Pracownik ma więc prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznej pensji.

Podstawa prawna

• Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

• Art. 231, art. 36 par. 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy można otrzymać dwie odprawy

W ramach reorganizacji pracodawca zamierza zlikwidować jedno z dwóch stanowisk w dziale. Do zwolnienia wytypował pracownika w wieku emerytalnym, który posiada wymagane okresy składkowe i nieskładkowe do nabycia prawa do emerytury. Czy oprócz odprawy ze względu na likwidację stanowiska pracy pracownik powinien otrzymać także odprawę emerytalną?

Tak

Pracownik ma prawo zarówno do odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych (ze względu na likwidację stanowiska pracy), jak i do odprawy emerytalnej. W ustawie nie przewidziano żadnych wyłączeń prawa do odprawy czy pozbawienia jednej z odpraw w razie ich zbiegu.

Podstawa prawna

• Art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Czy wypłacić wyższą odprawę

Pracownik był zatrudniony dwa lata na podstawie umowy o pracę u pracodawcy A. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą. W tym czasie firma A została przejęta przez firmę B. Pracownik zrezygnował z prowadzenia własnej działalności i podpisał umowę o pracę z firmą B. Po roku pracodawca rozwiązał z nim stosunek pracy w ramach zwolnień grupowych. Czy do stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy, należy wliczyć dwa lata pracy w firmie A?

Nie

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy, należy brać pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Ponadto do stażu pracy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach art. 231 k.p. oraz gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego. Przesłanką zastosowania art. 231 k.p. jest istnienie stosunku pracy w dacie przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę.

Pracownik, którego stosunek pracy przed datą przejścia ustał, nie jest przejmowany przez nowego pracodawcę. Nie istnieje bowiem stosunek pracy. Oznacza to, że pracodawca B nie przejął pracownika i nie może do okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy, wliczyć dwóch lat pracy w zakładzie A. W analizowanej przez nas sytuacji pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

• Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

• Art. 231, art. 36 par. 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy trzeba zwrócić otrzymane pieniądze

Pracodawca zwolnił mnie z powodu likwidacji stanowiska pracy i wypłacił odprawę. Likwidacja była fikcyjna, a na moje miejsce przyjęto inną osobę. Zamierzam odwołać się do sądu pracy i zażądać odszkodowania. Dowiedziałem się jednak, że w takim przypadku będę musiał zwrócić otrzymaną odprawę. Czy zostałem prawidłowo poinformowany?

Tak

Sąd musi jednak uznać, że przyczyna zwolnienia nie dotyczyła pracownika. W takim przypadku może on przyznać odszkodowanie pracownikowi, który otrzymał odprawę, bez obowiązku jej zwrotu, ale tylko wówczas, gdy okaże się, że pracownik rzeczywiście został zwolniony z przyczyn jego niedotyczących (por. wyrok SN z 26 stycznia 2000 r., I PKN 499/99, OSNAPiUS 2001/12/407).

Odprawa i odszkodowanie to dwa różne uprawnienia pracownika, przysługujące w odmiennych sytuacjach, oparte na innych podstawach faktycznych i prawnych. Odszkodowanie jest jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Natomiast odprawa przysługuje zarówno wtedy, gdy rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę było niezgodne z prawem, jak i wówczas, gdy pracodawca rozwiązał z pracownikiem stosunek pracy zgodnie z przepisami. Warto jednak podkreślić, że warunkiem uzyskania odprawy jest zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. Zatem skutkiem ustalenia w toku procesu sądowego braku przyczyn niedotyczących pracownika, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę, musi być uznanie bezpodstawności wypłaty odprawy pieniężnej (wyrok SN z 5 października 2007 r. II PK 29/07, Monitor Prawa Pracy 2008/1/30).

Podstawa prawna

• Art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

• Art. 45 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy pracownikom należy się odprawa

W związku ze zmianą lokalizacji naszego biura wręczyliśmy pracownikom wypowiedzenia zmieniające. Nie zmieniliśmy dotychczasowych warunków płacy, a każdy z pracowników miał pracować na tym samym stanowisku. Jednak kilku pracowników nie przyjęło nowych warunków. Twierdzili, że nie są w stanie dojeżdżać do pracy 30 minut dłużej i marnować czas, stojąc w korku. W tej sytuacji ich umowy o pracę zostały rozwiązane. Czy powinniśmy wypłacić im odprawy?

Tak

Ustawę o zwolnieniach grupowych, na podstawie której przysługuje odprawa, stosuje się także wtedy, gdy pracodawca z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych itp. wypowie warunki pracy i płacy, a pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków i umowa o pracę rozwiąże się (wyrok SN z 16 listopada 2000 r., I PKN 79/00, OSNAPiUS 2002/10/240). W analizowanej przez nas sytuacji pracodawca jest więc zobowiązany wypłacić odprawę pracownikom, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie nowych warunków pracy.

Jednakże, jeżeli pracownik bezzasadnie odmówi przyjęcia nowych warunków, wówczas nie stosuje się przepisów ustawy i pracodawca nie musi wypłacić odprawy. W tym przypadku przyczyny niedotyczące pracowników nie są wyłącznymi przyczynami rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 7 lipca 2000 r., I PKN 728/99, OSNAPiUS 2002/2/40).

Podstawa prawna

• Art. 1, art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

• Art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy termin wypłaty jest właściwy

Zostałem zwolniony z powodu likwidacji działu w firmie. Pracodawca skrócił mój trzymiesięczny okres wypowiedzenia do jednego miesiąca i zapowiedział, że odprawę wypłaci w dniu, w którym upłynie pełny trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy jest to prawidłowy termin wypłaty?

Nie

Prawo do odprawy powstaje w momencie rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 10 października 1990 r., I PR 297/90, OSP 1991/4/94). Oznacza to, że w razie skrócenia okresu wypowiedzenia (na podstawie art. 36 par. 6 k.p. albo art. 361 k.p.) dniem wymagalności odprawy pieniężnej będzie dzień upływu skróconego okresu wypowiedzenia. Od tego dnia pracownik ma prawo domagać się wypłaty odprawy. Przysługują mu również odsetki ustawowe od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy.

Podstawa prawna

• Art. 8, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Czy wysokość odprawy zależy od ostatniej pensji

Podczas trzeciego roku przebywania na urlopie wychowawczym pracodawca rozwiązał z pracownicą stosunek pracy w ramach zwolnień grupowych. Czy wysokość przysługującej jej odprawy zależy do ostatnio otrzymanego wynagrodzenia?

Nie

W przypadku pracowników nieświadczących pracy w okresie poprzedzającym rozwiązanie stosunku pracy, jako podstawę ustalenia wynagrodzenia należy przyjąć wynagrodzenie, jakie w dniu rozwiązania stosunku pracy jest przewidziane na stanowisku, które pracownica zajmowała przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz osobistego zaszeregowania, lecz nie niższym pod względem osobistego zaszeregowania od najniższego wynagrodzenia przewidzianego dla tych stanowisk (por. uchwała SN z 24 lipca 1991 r., I PZP 24/91, OSN 1992/4/52).

Podstawa prawna

• Art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • hona(2012-05-30 16:39) Odpowiedz 103

  jezeli dostałam 3 miesieczne wypowiedzenie a pracowałam w jednym zakładzie 15 lat to czy nalezy mi sie odprawa

 • master(2010-08-31 23:17) Odpowiedz 70

  witam! zostałem zwolniony za porozumieniem stron po 15 latach pracy w jednym zakładzie czy mogę liczyć na odprawę?

 • marecki(2010-08-30 14:35) Odpowiedz 61

  Mam pytanie byłem zatrudniony na czas nieokreślony dostałem wypowiedzenie po 4 latach pracy. Czy należy mi się odprawa

 • aga(2011-09-03 22:36) Odpowiedz 40

  witam dostalam wypowiedzenie trzymiesieczne w maju z art 30 kp majac umowe na czas nieokreslony teraz przyszlo do wyplaty odprawy a tu na swiadectwie jest ponownie podstawa art 30 Kp swiadectwo zostalo wydane dn 31 sierpnia co zrobic zeby dostac odprawe nalezna za przepracowanie u pracodawcy 6 lat dodam ze zaklad w dniu wreczenia wypowiedzenia zatrudnial 50 osob

 • Małgorzata(2011-11-14 07:01) Odpowiedz 20

  Pracuję w firmie 9 lat umowa jest na czas określony(cały czas przaz 9 lat mi przedłużają).Pracodawca nie płaci terminowo wypłaty,chcę się zwolnić z tytułu naruszenia praw pracownika.Chciała bym się dowiedzięć jaka przysługuj mi odprawa.Pracodawca twierdzi,że 2 tygodniowa.Bardzo proszę o odpowiedż.

 • rzeszowianka(2011-12-14 09:11) Odpowiedz 21

  miałam umowę o pracę na 3 lata,po roku dostałam dwutygodniowe wypowiedzenie na którym nie ma przyczyny wypowiedzenia.Czy należy mi się odprawa?

 • Halina Dobek(2016-02-26 15:12) Odpowiedz 20

  Chciałabym zapytać czy w wypowiedzeniu o pracę w likwidowanym banku Syndyk może nie napisać nic na temat przysługującej mi odprawy. Czy mam takie wypowiedzenie przyjąć Pracowałam 23 lata w jednym zakładzie.

 • czarny(2012-04-14 20:58) Odpowiedz 10

  witam mam pytanie jezeli zaklad pracy zamyka dzialalnosc jest nas mniej niz 20 pracownikow pracujemy okolo 7lat w tym zakladzie czy nalezy nam sie jakas odprawa

 • magda(2016-01-02 23:36) Odpowiedz 10

  witam serdecznie.chcialam zapytac czy odorawa zalezy od lat pracy?tzn przepracowalam w jednym zakladzie az 17 lat z artykulu wynika ze otrzymam tylko trzymiesieczna odprawe.czy w takim przypadku i z takim stazem powinnam otrzymac wieksza???

 • JANUSZ(2010-11-03 16:57) Odpowiedz 10

  jestem emerytem wojskowym przy odejściu do tak zwanego cywila otrzymałem odprawę. obecnie pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy umowa o pracę na czas nieokreślony i likwidowany jest mój zakład czy należy mi się z tego tytułu odprawa??

 • edek(2014-09-24 14:43) Odpowiedz 00

  A ja mam pytanie: moja mama ma wiek emerytalny i wymagany okres pracy, chce jednak pracować do końca roku 2014 i potem od stycznia iść na emeryturę. Czy jeśli np. w listopadzie po wyborach samorządowych w urzędzie miejskim będą chcieli przeprowadzić reorganizację np. wprowadzić spółkę, która będzie wykonywała te same obowiązki co dotychczas pracownicy etatowi to czy traci odprawę emerytalną? Czy mogą jej w urzędzie powiedzieć: że teraz wchodzi spółka, proszę podpisać zgodę na przejście do spółki, a jak nie to ma się pani zwolnić? Przy zwolnieniu z własnej woli traci się chyba odprawę emerytalną?

 • helcia.(2013-09-17 12:59) Odpowiedz 00

  25.sierpnia.zostalam.zwolniona..likwidacja.stanowiska.pracy.nie.dostalam.wyplaconej.odprawy.1o.lat.pracowalam..wzakladzie..nie.pracuje.juz.rok..cz.dostane..to.jeszcze.wyplacone.

 • Marcin(2011-11-14 20:33) Odpowiedz 00

  Przepracowałem w zakładzie pracy 11 lat. Zostałem zwolniony na podstawie art. 23.1.par.4k.p. a dwa miesiące przed końcem pracy byłem na zwolnieniu chorobowym. Jak naliczyć odprawę?

 • Basik(2012-03-17 22:16) Odpowiedz 00

  Czy od odprawy pracownikowi można potrącić zajęcie komornicze

 • Ryszard(2012-07-05 22:04) Odpowiedz 00

  Czy przy likwidacji firmy pracownikowi z umową na czas nieokreślony należy się odprawa i odszkodowanie po przepracowaniu 4lat? Jeżeli tak to za ile miesięcy?

 • atycja(2010-06-13 21:49) Odpowiedz 01

  mam pytanie,dostałam wypowiedzenie po 5 latach pracy,gdyż pracodawca zlikwidował moje stanowisko pracy,w lokalu w którym pracowałam były zatrudnione tylko dwie osoby,czy nalezy mi sie jakas odprawa?

 • roman(2013-02-28 10:38) Odpowiedz 00

  czy przysluguje odrawa jezeli firma zatrudnia mniej niz 20 pracownikow

 • dawid(2013-09-29 11:35) Odpowiedz 00

  Mam pytanko.
  Zatrudniłem sie w hotelu jako kucharz miałem umowe na 3 miesięczny okres próbny potem dostałem na czas określony czyli na 6 miesięcy następnę na rok i kolejna już na czas nieokreślony.Niedawno dostałem do zmiane warunków umowy , mam pracowac na pól etat ale nie zgodzilem szefowa powiedziała że musi mnie zwolnic w takim przypadku a moje pytanie czy przysługuje mi odprawa i w jakiej wysokości czy tylko miesieczny okres wypowiedzenia i pensja za ten przerobiony miesiąc

 • matrix(2011-09-29 10:45) Odpowiedz 00

  A JAK TO WYGLADA W MOJEJ SYTUACJI??
  Witam! Pracowałem od 24.07 2006 r. do 26.07.2008r. a wiec rowne 2 lata w polskiej firmie budowlanej za granica. Ze wzgledu na niewypłacenie przez pracodawce pensji za ostatnie 3 miesiace zerwalismy umowe o prace bez wypowiedzenia (9 osob) na podstawie art. 55 KP par. 1.
  Obecnie jestem po rozprawie - sad (po ugodzie) wydał nakaz zapłaty za zaległe miesiace, jednak ja w pozwie nie ujałem z roztargnienia w/w odprawy. (pracodawca przez cały ww okres nie płacił nadgodzin, diet, delegacji urlopow! idp..musiałem to wszystko zliczyc..)- tylko sama pensje!. Czy moge ponownie wystapic z roszczeniem o odprawe i czy nalezy mi sie jedno czy 2-miesieczne wynagrodzenie?
  Umowa była na pełny etat, i na czas nieokreslony!
  Ponadto mam jeszcze pytanie: pracodawca jeszcze przed wyjazdem w Polsce zawarł ze mna tylko umowe o prace na najnizsza krajowa (wtedy ok. 880 zł brutto - nigdy tych pieniedzy nie otrzymałem - pensje tylko w euro miałem przelewana na konto w banku w Polsce..
  Czy moge zadac tego wynagrodzenia w złotych z umowy za okres 2lat..? Pozdrawiam i prosze o pomoc

 • Czesława(2010-06-02 21:04) Odpowiedz 01

  Mam pytanie mój maz dostał 3 miesieczne wypowiedzenie z pracy,w której przepracował 25 lat,Firma zalega z wypłatami za prace,od marca.Co ma zrobic w takiej sytuacjii??

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane