Czy zatrudnienie mogło ustać w 2008 roku

W marcu 2009 r. ukończę 55 lat. Udowodniłam 21 lat składkowych oraz 2 lata nieskładkowe. Od 1 stycznia 1992 do 30 listopada 2008 r. byłam zatrudniona jako nauczycielka w zakładzie poprawczym w pełnym wymiarze godzin. Czy mimo iż nie wykonuję takiej pracy po 31 grudnia 2008 r. ZUS przyzna mi emeryturę pomostową?

Tak Emeryturę pomostową może otrzymać pracownica urodzona po 31 grudnia 1948 r., która spełnia łącznie następujące warunki:

• osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 55 lat,

• udowodniła okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

• udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat,

• przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS),

• po 31 grudnia 2008 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych),

• nastąpiło z nią rozwiązanie stosunku pracy.

Od obowiązku spełnienia warunku wykonywania pracy wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych po 31 grudnia 2008 r. jest wyjątek. Nie muszą go spełniać osoby, które na dzień 1 stycznia 2009 r. udowodniły wymagany do przyznania emerytury pomostowej okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach (w załącznikach do ustawy pomostowej).

Praca nauczycielska w tzw. szkolnictwie specjalnym zaliczana jest zarówno do prac w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i wymieniona jest w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Z uwagi, że na 1 stycznia 2009 r. zainteresowana udowodniła wymagany 15-letni okres pracy w szczególnym charakterze (wymienionej w nowych wykazach), ZUS przyzna jej emeryturę pomostową.

Podstawa prawna

• Art. 4 i 49 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656).

Czy zawsze trzeba udowodnić staż ogólny

Od 1994 roku pracuję w hutnictwie przy obsłudze pieców odlewniczych. Łącznie mam już ponad 15 lat takiej pracy, a ogółem 18 lat składkowych i 2 lata nieskładkowe. W kwietniu 2009 r. ukończę 55 lat. Czy oprócz rozwiązania stosunku pracy muszą spełnić jeszcze jakieś warunki, aby ZUS przyznał mi emeryturę pomostową?

Tak Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje dla określonych grup pracowników m.in. zatrudnionych w hucie możliwość nabycia prawa do tego świadczenia w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Osoby wykonujące prace w hutnictwie przy obsłudze pieców odlewniczych (wymienione w punkcie 6 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych) mogą uzyskać emeryturę pomostową, jeśli:

• osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat,

• udowodniły okres zatrudnienia w szczególnych warunkach (przy pracach wymienionych w pkt 6 załącznika nr 1) przez 15 lat,

• uzyskały orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac w hutnictwie (wymienionych w pkt 6 załącznika nr 1).

Należy podkreślić, że również pracownicy korzystający ze szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pomostową muszą spełnić pozostałe ogólne warunki uzyskania emerytury pomostowej dotyczące okresu składkowego i nieskładkowego, wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 i po 31 grudnia 2008 r. oraz rozwiązania stosunku pracy.

Wszystkie osoby występujące o emeryturę pomostową muszą udowodnić okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Z uwagi, że nie udowodnił pan takiego stażu, obecnie nie będzie możliwe przyznanie emerytury pomostowej.

Podstawa prawna

• Art. 4 i 7 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656).