Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 16 marca 2011 r. oddalił skargę kasacyjną oficera marynarki wojennej. Odnosząc się do podniesionych zarzutów, NSA wskazał, że sąd administracyjny nie przeprowadza czynności dowodowych co do możliwości wyznaczenia oficera na inne stanowisko służbowe w wojsku.

Zadaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) było jedynie zbadanie legalności decyzji podjętych przez organy wojskowe. Sąd uznał, te z należytą starannością przeprowadziły czynności wyjaśniające dotyczące możliwości wyznaczenia oficera w jednostkach wojskowych. Spełnione zatem zostały przesłanki określone w art. 114 ust. 2 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 141, poz. 892 z późn. zm.).

W myśl tego przepisu dokonanie wypowiedzenia stosunku służbowego żołnierzowi może nastąpić, gdy jednostka wojskowa, w której ten pełni służbę, uległa rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etatowy. Wypowiedzenie może być również złożone, gdy uległo likwidacji stanowisko służbowe, które żołnierz zajmował, i nie ma możliwości przyznania mu innego odpowiadającego jego kwalifikacjom zawodowym.

W powyższej sprawie minister obrony narodowej wypowiedział Tadeuszowi D. stosunek służbowy. Powodem była likwidacja zajmowanego stanowiska i brak możliwości wyznaczenia oficera na inne stanowisko służbowe, odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym. Na tę przesłankę powoływał się żołnierz we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zdaniem oficera organ nie zbadał w sposób pełny i z należytą starannością jej zaistnienia.

Minister obrony narodowej utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu stwierdził, że ze względu na posiadane przez oficera kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, a także chęć pełnienia przez niego dalszej służby zwrócił się z prośbą do podległych mu struktur z zapytaniem o możliwość wyznaczenia oficerowi innego stanowiska służbowego stosownie do posiadanego przez niego stopnia wojskowego, kwalifikacji oraz wykształcenia. W sprawie wypowiedziało się ponad 20 jednostek organizacyjnych wojska, wskazując, iż w ich strukturach brakuje stanowisk, które odpowiadałyby na potrzeby oficera.

Od tego rozstrzygnięcia oficer złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten oddalił skargę. Od tego wyroku Tadeusz D. wniósł skargę kasacyjną. NSA uznał ją za niezasadną i ją oddalił. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT: I OSK 1615/10