Wczoraj Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że art. 3 ust. 1 – 6, art. 4 pkt 5 i 6 oraz art. 57 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656) są zgodne z ustawą zasadniczą. To już trzeci z kolei wniosek rozpatrywany przez TK dotyczący emerytur pomostowych. Tym razem Forum Związków Zawodowych próbowało przekonać jego sędziów, że ustawa niesprawiedliwie różnicuje sytuację osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ze względu na datę jej rozpoczęcia. Zdaniem wnioskodawców osoby, podejmując prace w takich warunkach po 1 stycznia 1999 r., mogły przypuszczać, że w przyszłości będą mogły przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Ponadto argumentują, że ograniczenie wykazów prac uprawniających do emerytury pomostowej jest niezgodne z konstytucją. Kwestionowali także brak w nich tych wykonywanych w hałasie, w nocy, w pomieszczeniach zamkniętych oraz przez kierowców samochodów ciężarowych.

TK w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że jedynym kryterium przyznania emerytury pomostowej są wskazania medyczne. W związku z tym prawo do tego świadczenia mają osoby wykonujące konkretne prace, a nie całe grupy branżowe.

– Pominięcie w zakwestionowanej ustawie rodzajów prac wskazanych we wniosku nie narusza zasady ochrony praw nabytych – wyjaśniła Maria Gintowt-Jankowicz, sędzia sprawozdawca.

O naruszeniu tej zasady można mówić jedynie w przypadku zniesienia lub ograniczenia prawa do świadczenia. Natomiast do 1 stycznia 2009 r. żaden z pracowników nie mógł nabyć prawa do takiej emerytury, bo m.in. nie było określonych warunków ich nabywania. TK nie stwierdził także naruszenia zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Od początku było bowiem wiadomo, że liczba osób mających prawo do emerytury pomostowej będzie ograniczona.

– Prawo do emerytury pomostowej jest szczególnym uprawnieniem, a osoby pozbawione tego prawa w dalszym ciągu, po spełnieniu odpowiednich przesłanek, mają prawo do emerytury z systemu powszechnego – dodała Maria Gintowt-Jankowicz.

Sygn. akt K 23/09