ORZECZENIE

Trybunał Konstytucyjny uznał art. 103 kodeksu pracy za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Wyrok ten oznacza, że moc obowiązującą utraci rozporządzenie z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Nie będzie już zatem podstawy prawnej do udzielania urlopów szkoleniowych pracownikom skierowanym np. na studia oraz zwolnień z części dnia pracy, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia. Z kolei, jeśli pracownik nie zobowiąże się umownie do przepracowania odpowiedniego czasu w firmie, która skierowała go np. na studia, nie będzie ona miała podstawy prawnej do żądania zwrotu części kosztów, jakie poniosła w związku z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych (jeśli pracownik rozwiąże z nią stosunek pracy).

- Zawarte w art. 103 kodeksu pracy upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników nie zawiera wytycznych dotyczących treści tego aktu oraz w sposób nazbyt szeroki określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu - mówi Mirosław Granat, sędzia sprawozdawca.

Dodaje, że rozporządzenie może tylko uzupełniać ustawę, a nie nakładać nowe obowiązki lub uprawnienia. Zakwestionowane przepisy stracą moc obowiązującą w 12 miesięcy po ogłoszeniu wyroku TK. Sędziowie odroczyli bowiem wejście w życie orzeczenia, aby ustawodawca mógł przygotować projekt nowelizacji kodeksu pracy. Powinien on określić wytyczne, jakimi będą kierować się ministrowie edukacji i pracy przy opracowywaniu nowego rozporządzenia dotyczącego szkoleń pracowników.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje, że np. pracownikowi skierowanemu na studia przysługuje 21 lub 28 dni płatnego urlopu szkoleniowego w każdym roku nauki na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów.

Jeśli pracownicy zwolnią się z pracy w ciągu trzech lat od momentu ukończenia nauki, muszą zwrócić pracodawcy część kosztów, jakie poniósł w związku z podwyższeniem kwalifikacji podwładnego.

Sygnatura akt K28/08