Zobacz, jakie dodatki można otrzymać do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny to świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Sprawdź, ile wynosi zasiłek i jakie dodatki można otrzymać wraz ze świadczeniem.

  • <b>Ile wynosi zasiłek rodzinny?</b>
<br>
<br>
 Zasiłek rodzinny przysługuje:
<br>
- rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka - do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 21 roku życia) albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
<br>
- osobie uczącej się pod warunkiem kontynuowania nauki (jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
<br>
<br>
Zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Samo świadczenie do 31 października 2017 roku wynosi:
<br>
- 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
<br>
- 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
<br>
- 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.
<br><br><a  href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1028402,swiadczenia-rodzina-w-polsce-kryterium-dochodowe.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zobacz, na jakie świadczenia może liczyć biedna rodzina w Polsce>></font></a>
  • <b>Dodatek z tytułu urodzenia dziecka</b>
<br>
<br>
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka (lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka) przysługuje na każde dziecko.
<br>
<br>
Co ważne, dodatek ten przysługuje tylko wtedy, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży - obowiązek ten nie dotyczy opiekunów prawnych/faktycznych. Specjalne zaświadczenie musi wystawić lekarz lub położna.
  • <b>Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego</b>
<br>
<br>
Ten dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, nie dłużej jednak niż przez okres:
<br>
- 24 miesięcy kalendarzowych;
<br>
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
<br>
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
<br>
<br>
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
  • <b>Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka </b>
<br>
<br>
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. Zwiększa się on o 80 zł, jeśli chodzi o dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł zł na wszystkie dzieci).
<br>
<br>
Dodatkowe pieniądze w tym wypadku przysługują samotnie wychowującym dziecko matce, ojcu opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
<br>
<br>
Ten dodatek może otrzymywać także pełnoletnia osoba do ukończenia 24 roku życia, ucząca się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli jej rodzice nie żyją.
  • <b>Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</b>
<br>
<br>
Dodatek ten przysługuje na trzecie i na następne dzieci, a wynosi 95 zł.
  • <b>Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</b>
<br>
<br>
Wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł miesięcznie na starsze dziecko do ukończenia 24 roku życia.
<br>
<br>
Dodatek ma być przeznaczony na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
<br>
- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
<br>
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • <b>Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania </b>
<br>
<br>
Dodatek ten przysługuje na dziecko, które:
<br>
<br>
- mieszka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, gdzie realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko;
<br>
- musi dojeżdżać z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.
<br>
<br>
Dodatek przysługuje rzez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
  • <b>Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</b>
<br>
<br>
Ten dodatek przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko - na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
<br>
<br>
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Reklama