Zasiłki i świadczenia

14 września 2018 r.

W opisywanej sytuacji wysokie składki na ubezpieczenie chorobowe odprowadzane przez poprzedniego płatnika nie mają więc wpływu na zasiłek otrzymywany tytułem rekompensaty za utracone (dużo mniejsze) wynagrodzenie uzyskiwane u obecnego płatnika.

Zasiłek uwzględnia pensję od obecnego pracodawcy 14 września 2018 r.

Z końcem czerwca 2018 r. upłynął termin wypowiedzenia mojej umowy o pracę. W tym czasie znalazłam nową pracę, ale zdecydowanie gorzej płatną. W nowej firmie pracuję od 1 lipca. Ostatnio byłam na dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim i dostałam bardzo niski zasiłek. Zawsze myślałam, że zasiłek oblicza się z 12 ostatnich pensji. Kadrowa powiedziała mi jednak, że wszystko jest w porządku, bo do zasiłku pod uwagę brana jest tylko aktualna pensja. Dlaczego tak jest? Co z moimi zapłaconymi wysokimi składkami?

3 września 2018 r.

Proponuje się także, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat3 września 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, który m.in. określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat.

16 sierpnia 2018 r.

Płatnikiem zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy jest albo ZUS, albo zleceniodawca, w zależności od tego, który podmiot jest uprawniony do wypłaty takich świadczeń w danym roku kalendarzowym

Jaki zasiłek dla chorowitego zleceniobiorcy, który poza stawką godzinową dostaje też premię kwartalną16 sierpnia 2018 r.

Od 16 stycznia 2018 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, który wynagradzany jest stawką godzinową 18 zł/h. Ponadto otrzymuje on premię kwartalną, która wynosi 10 proc. wypracowanych zysków (zazwyczaj jest to kwota od 700 zł do 1200 zł). W okresie od lutego do lipca otrzymał premie za I i II kwartał. Zleceniobiorca od razu, czyli od 16 stycznia, przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W marcu chorował, przez co jego wynagrodzenie było niższe, z tym że nie uzyskał zasiłku z powodu trwania okresu wyczekiwania. W sierpniu przedłożył nam kolejne zwolnienie lekarskie z powodu pobytu w szpitalu trwającego łącznie 10 dni. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za ten okres? Czy marzec należy przyjąć do obliczeń?

5 sierpnia 2018 r.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rekompensata i ekwiwalent dla członka ochotniczej straży pożarnej. Kiedy przysługuje?5 sierpnia 2018 r.

Rekompensata przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

1 sierpnia 2018 r.

Organ przyznał zasiłek chorobowy za okres po ustaniu stosunku pracy, biorąc pod uwagę deklarowaną kwotę przychodu z działalności pozarolniczej

Zasiłek byłego pracownika liczony nie jak dla przedsiębiorcy1 sierpnia 2018 r.

Iwona Z. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce W do 31 grudnia 2015 r. i z tego tytułu podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto od 1 maja 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą, z tym że w okresie zatrudnienia w spółce W była ubezpieczona w ZUS tylko z tytułu umowy o pracę. Do wszystkich ubezpieczeń społecznych pani Z. przystąpiła dopiero od początku stycznia 2016 r., po zakończeniu pracy w spółce W, gdy jedynym tytułem do ubezpieczenia była działalność gospodarcza.

Polecane

Polecane