Zasiłki i świadczenia

16 sierpnia 2018 r.

Płatnikiem zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy jest albo ZUS, albo zleceniodawca, w zależności od tego, który podmiot jest uprawniony do wypłaty takich świadczeń w danym roku kalendarzowym

Jaki zasiłek dla chorowitego zleceniobiorcy, który poza stawką godzinową dostaje też premię kwartalną16 sierpnia 2018 r.

Od 16 stycznia 2018 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, który wynagradzany jest stawką godzinową 18 zł/h. Ponadto otrzymuje on premię kwartalną, która wynosi 10 proc. wypracowanych zysków (zazwyczaj jest to kwota od 700 zł do 1200 zł). W okresie od lutego do lipca otrzymał premie za I i II kwartał. Zleceniobiorca od razu, czyli od 16 stycznia, przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W marcu chorował, przez co jego wynagrodzenie było niższe, z tym że nie uzyskał zasiłku z powodu trwania okresu wyczekiwania. W sierpniu przedłożył nam kolejne zwolnienie lekarskie z powodu pobytu w szpitalu trwającego łącznie 10 dni. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za ten okres? Czy marzec należy przyjąć do obliczeń?

5 sierpnia 2018 r.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rekompensata i ekwiwalent dla członka ochotniczej straży pożarnej. Kiedy przysługuje?5 sierpnia 2018 r.

Rekompensata przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

1 sierpnia 2018 r.

Organ przyznał zasiłek chorobowy za okres po ustaniu stosunku pracy, biorąc pod uwagę deklarowaną kwotę przychodu z działalności pozarolniczej

Zasiłek byłego pracownika liczony nie jak dla przedsiębiorcy1 sierpnia 2018 r.

Iwona Z. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce W do 31 grudnia 2015 r. i z tego tytułu podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto od 1 maja 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą, z tym że w okresie zatrudnienia w spółce W była ubezpieczona w ZUS tylko z tytułu umowy o pracę. Do wszystkich ubezpieczeń społecznych pani Z. przystąpiła dopiero od początku stycznia 2016 r., po zakończeniu pracy w spółce W, gdy jedynym tytułem do ubezpieczenia była działalność gospodarcza.

23 czerwca 2018 r.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analizuje zespół powypadkowy.

Wypadek przy pracy: Prawo do świadczeń zależy od winy zatrudnionego23 czerwca 2018 r.

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy i przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W toku postępowania zespół powypadkowy ustalił, że wyłączną przyczyną tego zdarzenia było naruszenie przez pracownika przepisów bhp. Czy w takim przypadku pracownikowi należy wypłacać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100 proc., czy wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy w wysokości 80 proc.?

Polecane

Polecane