Zasiłki i świadczenia

11 kwietnia 2018 r.

Propozycję nowelizacji pozytywnie zaopiniował Komitet Społeczny Rady Ministrów. Rząd chce, by weszła ona w życie 1 września 2018 r.

Represjonowani dostaną pomoc finansową11 kwietnia 2018 r.

Ponad 80 tys. inwalidów wojennych, kombatantów oraz osób deportowanych do przymusowej pracy będzie mogło korzystać w większego wsparcia państwa. Na wzrost dochodów, łatwiejszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz możliwość otrzymania dodatkowej pomocy pieniężnej będzie mogło liczyć także 17 tys. żołnierzy z powodów politycznych przymusowo zatrudnianych w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

22 marca 2018 r.

olejną różnicą zaliczania przychodu z umowy-zlecenia do podstawy wymiaru zasiłku jest brak związku zaliczanej kwoty do liczby dni przepracowanych w miesiącu.

Jak umowę-zlecenie zawartą z własnym pracownikiem wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku22 marca 2018 r.

Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2017 r. z wynagrodzeniem 5000 zł oraz dodatkiem funkcyjnym 1000 zł. Od 17 kwietnia 2017 r. zawarł z pracodawcą dodatkowe zlecenie z wynagrodzeniem zależnym od efektów pracy. Chorował w maju 2017 r. (5 dni) i w czerwcu 2017 r. (23 dni). Zachorował także w marcu 2018 r. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego? Wypłatę za zlecenie i za pracę otrzymuje do 10. dnia następnego miesiąca.

Polecane

Polecane