Zasiłek opiekuńczy

20 sierpnia 2016 r.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko wtedy, jeżeli nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę.

Zasiłek opiekuńczy także za opiekę nad teściową20 sierpnia 2016 r.

Mieszkam wspólnie z żoną i matką. Matka poważnie choruje, często któreś z nas musi z nią zostać w domu, bierzemy wtedy urlop. Powiedziano mi w kadrach, że oboje z żoną możemy wziąć przez 14 dni w roku kalendarzowym zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny. Nikt mi jednak nie wyjaśnił, czy zasiłek w tym wymiarze przysługuje łącznie, czy też każde z nas ma do dyspozycji 14 dni.

19 lipca 2015 r.

Zasiłek rodzinny


Przed wszystkim rodziny mogą starać się o zasiłek rodzinny, przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie przysługuje więc:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- dla osób wymienionych w punktach 1 i 2 - 18 roku życia lub nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 21 roku życia) albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

- dla osób wymienionych w punkcie 3 - zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki (jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny, dowiesz się tutaj>>


Najpierw jednak rodzina musi spełnić kryterium dochodowe - świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 664 zł.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
>>Czytaj też: Zasiłki i świadczenia - na jakie wsparcie od państwa można liczyć w Polsce?

Becikowe i zasiłki, czyli na jakie świadczenia rodzinne można liczyć w Polsce19 lipca 2015 r.

System świadczeń rodzinnych w Polsce w założeniu ma być wsparciem w wychowywaniu dziecka dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub też mają pod opieką osobę niepełnosprawną wymagającą pomocy domowników. Większość świadczeń przysługuje po spełnieniu określonych kryterium dochodowych. Maja przy tym różny charakter - mogą być wypłacane na określony czas, ale część jest także jednorazowa. Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać w Polsce, ile wynoszą i jakie trzeba spełnić kryteria, aby je otrzymać, dowiesz się z naszej galerii.

Prawo na co dzień

Reklama