Wiadomości z działu Praca

1 lipca 2016 r.

Do tej pory, w taryfikatorze NFZ jako zabieg chirurgii bariatrycznej wpisane było jedynie założenie opaski żołądkowej.

Przełomowa decyzja dla chorych na otyłość. Chirurgia bariatryczna nową grupą świadczeń gwarantowanych 1 lipca 2016 r.

Chorzy na otyłość olbrzymią nadal będą leczeni chirurgicznie. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oddzieliła chirurgię bariatryczną od ogólnej i utworzyła nową grupę świadczeń gwarantowanych pn. chirurgiczne leczenie otyłości, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. – Decyzja Agencji jest dla nas przełomowa. To pierwszy krok do utworzenia systemu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji choroby otyłości oraz opieki nad chorymi na otyłość w Polsce – mówi Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość.

30 czerwca 2016 r.

Departament prawa pracy w MRPiPS informuje, że udzielanie informacji i porad z zakresu prawa pracy należy do ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy

MRPiPS: Choroba zabiera czas wolny30 czerwca 2016 r.

Problem: W praktyce się zdarza, że gdy pracodawca oddaje wolne za świąteczną sobotę, za pracę w niedzielę, święto lub dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy bądź za nadgodziny, to pracownik nie może z tego skorzystać, bo choruje. Logiczne wydaje się wówczas, że rekompensatę powinien odebrać w innym terminie. Ale czy rzeczywiście? Zapytaliśmy o to resort rodziny, bo jak się okazuje, choć to problem już znany, to wciąż aktualny.

30 czerwca 2016 r.

Jeżeli chodzi o cel urlopu dla poratowania zdrowia, takiego jak przewidziany w Karcie nauczyciela, Trybunał zauważył, iż urlopu tego udziela się „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia”, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku

Wyrok TSUE: Urlop dla poratowania zdrowia nie wyklucza wykorzystania zwykłego urlopu30 czerwca 2016 r.

W dzisiejszym wyroku Trybunał stwierdził, że prawo Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu lub praktyce krajowej, które zezwalają na to, by pracownikowi, który skorzystał z przyznanego mu urlopu dla poratowania zdrowia w okresie corocznego urlopu wypoczynkowego można było – po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia – odmówić prawa do skorzystania z corocznego urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie, pod warunkiem, że cel urlopu dla poratowania zdrowia różni się od celu corocznego płatnego urlopu, co powinien ocenić sąd krajowy.

30 czerwca 2016 r.

Orzeczenie wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą trybunału.

Świadczenia na dzieci mogą być uzależnione od zatrudnienia30 czerwca 2016 r.

Trybunał nie dopatrzył się naruszenia prawa unijnego. W jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie temu, by przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom UE, którzy nie są zawodowo aktywni, było uzależnione od wymogu spełnienia przez nich warunku posiadania prawa legalnego pobytu w państwie przyjmującym - mówiJan Dudzik adwokat z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło&Topolewski.

30 czerwca 2016 r.

Czy przeliczenia i wyrównania wymagają także wynagrodzenia i zasiłki chorobowe?

Kiedy płatnik powinien ponownie przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku i wypłacić ubezpieczonemu wyrównanie30 czerwca 2016 r.

Od 1 czerwca 2016 r. w naszej firmie w dziale administracyjnym wprowadzono podwyżki wynagrodzenia, ale z mocą wsteczną, tj. od 1 marca. Pierwsza wypłata już wyższych płac będzie miała miejsce 30 czerwca, wraz z wyrównaniem za poprzednie miesiące. Pracownicy otrzymujący pensje z uzupełniającymi składnikami, jak premie regulaminowe czy dodatki oparte na wynagrodzeniu zasadniczym, będą mieli przeliczone również te elementy. Czy przeliczenia i wyrównania wymagają także wynagrodzenia i zasiłki chorobowe?

30 czerwca 2016 r.

Do kogo należy złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji zaległych składek?

Poradnia ubezpieczeniowa z 30 czerwca 201630 czerwca 2016 r.

● Czy ZUS może odmówić umorzenia należności, uznając postępowanie za bezprzedmiotowe● W jaki sposób nabycie prawa do renty wpłynie na możliwość pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego  ● Kiedy brak dokumentacji wypadkowej nie pozbawi świadczeń rodziny poszkodowanego ● Dlaczego ubezpieczony nie musi w odwołaniu obliczać prawidłowej wysokości emerytury  ● Do kogo należy złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji zaległych składek

30 czerwca 2016 r.

Dofinansowanie nie jest zapisane w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz w regulaminie wynagradzania.

Dopłatę ze środków obrotowych do wypoczynku dzieci trzeba oskładkować30 czerwca 2016 r.

W ABC sp. o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku. Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota tych dofinansowań wynosi 4000 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Czy na płatniku ciążą jakieś obowiązki składkowe?

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

reklama