Świadczenie pielęgnacyjne

29 września 2015 r.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.świadczenie

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią, kto może otrzymać?29 września 2015 r.

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Główna różnica polega na ich wysokości oraz kręgu osób uprawnionych. Z kolei dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie przepisów prawa regulujących zasady przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

19 lipca 2015 r.

Zasiłek rodzinny


Przed wszystkim rodziny mogą starać się o zasiłek rodzinny, przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie przysługuje więc:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- dla osób wymienionych w punktach 1 i 2 - 18 roku życia lub nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 21 roku życia) albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

- dla osób wymienionych w punkcie 3 - zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki (jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).
Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny, dowiesz się tutaj>>


Najpierw jednak rodzina musi spełnić kryterium dochodowe - świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 664 zł.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1)  77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
>>Czytaj też: Zasiłki i świadczenia - na jakie wsparcie od państwa można liczyć w Polsce?

Becikowe i zasiłki, czyli na jakie świadczenia rodzinne można liczyć w Polsce19 lipca 2015 r.

System świadczeń rodzinnych w Polsce w założeniu ma być wsparciem w wychowywaniu dziecka dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej lub też mają pod opieką osobę niepełnosprawną wymagającą pomocy domowników. Większość świadczeń przysługuje po spełnieniu określonych kryterium dochodowych. Maja przy tym różny charakter - mogą być wypłacane na określony czas, ale część jest także jednorazowa. Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać w Polsce, ile wynoszą i jakie trzeba spełnić kryteria, aby je otrzymać, dowiesz się z naszej galerii.

17 marca 2015 r.

Resort proponuje, by wszystkim osobom, które nie podejmują lub rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne

Jedno świadczenie, różne kwoty - tak MPiPS widzi system pomocy dla opiekunów osób z niepełnosprawnością17 marca 2015 r.

"Wracamy do jednego świadczenia, świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym" - powiedziała dziennikarzom we wtorek wiceminister pracy Elżbieta Seredyn. Do tej pory przepisy różnicowały świadczenia dla opiekunów w zależności od tego, kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznego.