Becikowe

14 kwietnia 2016 r.

Becikowe, przysługuje pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Trybunał sprawdzi kryteria uzyskania becikowego14 kwietnia 2016 r.

Przepisy, które skutkują odmową przyznania świadczenia, pomimo tego że kobieta z przyczyn niezależnych od siebie nie mogła znaleźć się pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży, naruszają zasadę równego traktowania i szczególnej pomocy państwa dla rodzin – taki zarzut został postawiony w skardze skierowanej przez jednego z rodziców do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 2/16).

13 lutego 2016 r.

Dla kogo becikowe?

Poradnik rodzica: Wszystko, co trzeba wiedzieć o becikowym13 lutego 2016 r.

W ramy prowadzonej w naszym kraju polityki prorodzinnej wpisują się nie tylko ulgi podatkowe, ale również świadczenia pieniężne przyznawane rodzicom. Narzędziem mającym pobudzić dzietność Polaków uczyniono także becikowe, czyli świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia dziecka. Choć zasady przyznawania świadczenia ulegały na przestrzeni lat wielu zmianom (np. wprowadzono próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do becikowego), to niezmienna pozostała jego wysokość. W dzisiejszym poradniku przedstawimy informacje niezbędne każdemu, kto chciałby ubiegać się o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.