Resort zdrowia przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o ich samorządzie. Mają one potrwać do końca tego tygodnia. Projektowane zmiany mają dostosować przepisy ustawy do postanowień Dyrektywy 2005/36/WE z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa ta określa, jakie dokumenty są potrzebne do wykonywania zawodu na terenie innego państwa europejskiego. W zamierzeniach resortu zdrowia projektowane zmiany upraszczają procedury uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych – obywateli państw UE, zamierzających pracować w Polsce. Nowelizacja ma przede wszystkim skrócić termin załatwiania tych spraw przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Zmiany uwzględniają również przystąpienie do UE Bułgarii i Rumunii. Nowelizacja wprowadza również pojęcie kształcenia klinicznego i praktycznego w szkole pielęgniarskiej i szkole położnych. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie 20 października 2007 r.