Jeszcze w tym tygodniu na Komitecie Rady Ministrów ma być przedstawiony projekt nowej ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Jak powiedział Zbigniew Religa, minister zdrowia, zgodnie z nową ustawą, przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia na terenie szpitala będzie obowiązek przeprowadzenia badań bakteriologicznych. – Obowiązująca ustawa nie zakłada takiego wymogu – dodaje minister zdrowia. Nowa ustawa w znacznym stopniu poszerza obowiązki i wymagania w stosunku do szpitali w zakresie kontroli zakażeń. Do kierownika każdej placówki medycznej będzie należała m.in. ocena ryzyka wystąpienia zakażenia, opracowanie oraz wdrożenie procedur, które zapobiegną chorobom zakaźnym związanym z profilem świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. Projekt ustawy wprowadza również kary, w tym finansowe, dla dyrektorów tych placówek, gdzie nie są przestrzegane w wystarczającym stopniu wymogi sanitarnohigieniczne.
15-30 proc. wynoszą koszty leczenia antybiotykami w polskim budżecie lekowym
Kontrola przeprowadzona na początku tego roku przez Główny Inspektorat Sanitarny w 14 wybranych placówkach ochrony zdrowia potwierdza, że nie wszędzie były przestrzegane podstawowe zasady higieny. Jak powiedział Andrzej Wojtyła, główny inspektor sanitarny, dochodziło w nich m.in. do nadużywania antybiotyków w leczeniu pacjentów, niewystarczającego monitorowania i zgłaszania przez lekarzy zakażeń wewnątrzszpitalnych. Jak powiedział dr Paweł Grzesiowski z Narodowego Instytutu Leków, koszty leczenia antybiotykami w polskich szpitalach wynoszą od 15 do 30 proc. budżetów lekowych. W innych krajach UE wskaźnik ten nie przekracza 15 proc. Dodatkowo w szpitalach dochodzi do przypadków nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny przez sam personel medyczny. – Lekarze myją ręce średnio dwa razy dziennie, co stanowi zagrożenie dla pacjentów – mówi minister zdrowia.