Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Projekt zakłada, że koszty leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych będą pokrywane z obowiązkowych polis OC ich sprawców. Pieniądze na ten cel ubezpieczyciele mają przesyłać do Narodowego Funduszu Zdrowia, który pokryje koszty leczenia ofiar. Ze środków tych nie planuje się finansowania świadczeń ratunkowych – za nie zapłaci państwo. W tym roku ubezpieczyciele będą przekazywać w formie ryczałtu 12 proc. ceny polis OC na leczenie ofiar wypadków. Od przyszłego roku te zasady ulegną zmianie i zostanie ustalony inny procentowy wskaźnik odprowadzanych pieniędzy (jego wysokość będzie corocznie zmieniana). Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia.