Przegląd usług opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii wykazał, że ponad 90 proc. kontaktów z państwową służbą zdrowia (NHS) dotyczy wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Potwierdził on również, że gabinety lekarzy ogólnych i inne budynki podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na niedoinwestowanie nie spełniały standardów jakości i nie były dostosowane do potrzeb użytkowników. Problem ten był najbardziej widoczny w biedniejszych i zaniedbanych dzielnicach miast, gdzie zapotrzebowanie na usługi medyczne jest największe. Aby go rozwiązać, w 2001 roku ministerstwo zdrowia uruchomiło program poprawy standardów lokalnych ośrodków – Local Improvement Finance Trust (LIFT), który objął do tej pory ponad 50 projektów w różnych regionach kraju. Projekty wprowadzono w pierwszej kolejności w najbardziej zaniedbanych obszarach miast, gdzie sytuacja wymagała natychmiastowego działania.
Siła partnerów
W celu realizacji każdego projektu tworzona jest osobna lokalna firma LIFT. Stanowi ona joint venture trzech podmiotów, którymi są lokalne instytucje odpowiedzialne za opiekę zdrowotną, instytucje krajowe (ministerstwo zdrowia) (DH) i Partnerships UK (PUK). Ten ostatni podmiot jest także przedsięwzięciem typu joint venture. Spółka LIFT jest odpowiedzialna za budowę i utrzymanie pomieszczeń, które są wynajmowane przez lokalnych najemców, przedstawicieli sektora opieki zdrowotnej.
LIFT zawiera z poszczególnymi najemcami umowę, która pod wieloma względami przypomina tradycyjną umowę najmu. Określa się w niej odpowiedzialność spółki za naprawy, konserwację i ubezpieczenie pomieszczeń w okresie obowiązywania umowy. Dodatkowo umowa przewiduje także odpowiedzialność LIFT za planowanie, finansowanie i realizację inwestycji niezbędnych do świadczenia usług medycznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności. Za sprecyzowanie przyszłych wymagań dotyczących świadczenia usług odpowiedzialni są lokalni przedstawiciele sektora medycznego i pomocy społecznej. W tym celu tworzą Radę ds. Partnerstwa Strategicznego (Strategic Partnering Board – SPB), która m.in. zatwierdza roczne plany rozwoju usług, a LIFT powinien podjąć działania mające na celu realizację tych planów.
Projekty wprowadzono w pierwszej kolejności w najbardziej zaniedbanych obszarach miast, gdzie sytuacja wymagała natychmiastowego działania
Program LIFT rozpoczęto w roku 2001 i do tej pory w całym kraju objął on inwestycje o wartości ponad 1,1 mld funtów. Pierwszy projekt zainicjowano w East London. Od ogłoszenia przetargu do zamknięcia finansowego (maj 2003 r.) upłynęło zaledwie 13 miesięcy, a do czasu otwarcia nowego centrum medycznego minęło kolejne 16 miesięcy. Centrum kosztowało 4,9 mln funtów i jest nowoczesną placówką, która mieści gabinety lekarzy ogólnych, pielęgniarek, gabinety dentystyczne, aptekę, klinikę kardiologiczną, zakład radiologii, laboratorium, zakład diagnostyki i terapii wzroku i kawiarnię promującą zdrowy tryb życia.
Obsługa za czynsz
Spółka LIFT pobiera płatności od najemców w ramach zawartych z nimi bezpośrednio umów. Jeśli są oni finansowani przez państwową służbę zdrowia (NHS), otrzymują wówczas fundusze na pokrycie płatności z tytułu użytkowania pomieszczeń na rzecz LIFT. Czynsz obejmuje opłatę za usługi utrzymania placówki i zwiększa się co roku o wskaźnik inflacji. Mechanizm płatności przewiduje brak płatności w przypadku niedostępności pomieszczenia. Gdy określone w umowie standardy pomieszczenia nie są spełnione, lecz nie uniemożliwia to korzystania z placówki, wówczas najemca, przy zachowaniu odpowiedniej procedury, ma prawo do zlecenia niezbędnych prac podmiotom trzecim na koszt LIFT. Pozostawienie ryzyka przychodów po stronie LIFT miało stanowić bodziec do inwestowania w pomieszczenia najlepiej przystosowane do potrzeb najemców, z uwzględnieniem zmieniających się lokalnych potrzeb, jak również do oferowania elastycznych warunków najmu podmiotom świadczącym usługi. Spółka LIFT jest dzięki temu motywowana do utrzymania istniejących użytkowników, wyszukiwania potencjalnych nowych oraz identyfikacji innej działalności gospodarczej, która zwiększy opłacalność finansową inwestycji. Jakakolwiek wygospodarowana nadwyżka przychodów ponad planowany poziom stanowi zysk LIFT.
Ocena efektywności
Wszystkie projekty LIFT podlegają ocenie efektywności przy wykorzystaniu kluczowych wskaźników (takich jak np. koszt na metr kwadratowy), z uwzględnieniem różnic w specyfice placówek i kosztów związanych z ich lokalizacją. Trzy fazy LIFT obejmujące 42 projekty zostały zakończone, co umożliwiło otwarcie nowoczesnych placówek, optymalnie dostosowanych do lokalnych potrzeb. Czwarta faza, składająca się z kolejnych siedmiu programów, jest obecnie na etapie realizacji. Uważa się, że podstawowym czynnikiem sukcesu LIFT była ścisła współpraca z lokalnymi partnerami. Duże doświadczenie zdobyte przy realizacji LIFT umożliwiło rozszerzenie modelu partnerstwa na świadczenie usług medycznych, co rozwinięto w innym programie ISTC (Independent Sector Treatment Centres).