Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Przedmiotem ochrony w art. 14 jest prawdziwość i rzetelność anonsów reklamowych dotyczących zarówno własnego, jak i cudzego przedsiębiorstwa i oczywiste jest, że będzie miał zastosowanie do powyższego stanu faktycznego.
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: po pierwsze, zaniechania niedozwolonych działań; po drugie, usunięcia skutków niedozwolonych działań; po trzecie, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; po czwarte, naprawienia wyrządzonej szkody; po piąte, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i wreszcie po szóste, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Powództwo o zaniechanie jest w praktyce najważniejszym środkiem chroniącym interesy przedsiębiorcy. Treścią takiego roszczenia jest żądanie zaniechania (zaprzestania) niedozwolonych działań. Roszczenie to przysługuje, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji został już popełniony i trwa stan faktyczny podpadający pod jeden (lub wiecej) przepisów ustawy.
Natomiast powództwem o usuniecie skutków niedozowlonych działań można dochodzić czynnego zachowania (facere), które ma usunąć skutki czynu nieuczciwej konkurencji, za który pozwany ponosi odpowiedzialność. Podobnie rzecz się ma - przynajmniej w zdecydowanej większości przypadków - z roszczeniem o złożenie oświadczenia, które służy temu samemu celowi co roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań.
WNIOSEK
Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Powództwo o zaniechanie jest w praktyce najważniejszym środkiem chroniącym interesy przedsiębiorcy. Treścią takiego roszczenia jest żądanie zaniechania niedozwolonych działań.
PIOTR WOŁKOWICKI
aplikant adwokacki Kancelaria Adwokacka Halina Wołkowicka
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 14 i 18 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.).