statystyki

Kto i kiedy może otrzymać wcześniejszą emeryturę lub rentę

15.01.2008, 18:22; Aktualizacja: 28.02.2008, 15:24
Wiele starszych osób ma ograniczone możliwości zarobkowe. W związku z tym myślą o jak najszybszym przejściu na emeryturę lub rentę. Jednak, aby było to możliwe, muszą być spełnione określone w przepisach warunki.

Reklama


Reklama


Czy można przejść na wcześniejszą emeryturę

Urodziłam się w 1953 r. Posiadam 35 lat stażu pracy, na który składa się trzyletni okres opieki nad dzieckiem oraz 32-letni okres pracy na etacie, w tym na zwolnieniach lekarskich przebywałam łącznie około dziesięciu miesięcy. Z pracy zostałam zwolniona w grudniu 2006 r. i po sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych pracuję na zlecenie. Czy z chwilą ukończenia w maju 2008 r. 55 lat będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę?

Tak

Kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 r., która do 31 grudnia 2008 r. osiągnie wiek 55 lat oraz udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, może przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem oraz w ubezpieczeniu pracowniczym pozostawała przez co najmniej sześć miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Spełnienia tych dwóch ostatnich warunków nie wymaga się od kobiety, która przez cały okres wymagany do przyznania emerytury, czyli przez 30 lat pozostawała w stosunku pracy.

Z przekazanych informacji wynika, że posiada pani ponad 30-letni okres ubezpieczenia pracowniczego. Tak więc fakt, że ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę będzie pani wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia, nie powinno stanowić przeszkody w uzyskaniu prawa do wcześniejszej emerytury.

Należy również zaznaczyć, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje tym osobom, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo wraz z wnioskiem o emeryturę złożą również wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w tym funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Podstawa prawna

■ Art. 46 w zw. z art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy można zsumować okresy pracy

Urodziłem się 28 grudnia 1948 r. W szczególnych warunkach, jako kierowca karetki pogotowia (praca z wykazu A), przepracowałem osiem lat i sześć miesięcy. Pracę tę wykonywałem w latach 1973-1981. W szczególnych warunkach, przy produkcji szkodliwych metali, pracowałem również w latach 1988-1996 - przez siedem lat i dziesięć miesięcy (wykaz B). Czy w grudniu tego roku po ukończeniu 60 lat będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę? Mam 34 lata stażu pracy.

Tak

Powinien pan uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż podstawowy wiek emerytalny. Warunki do emerytury, na podstawie których przysługuje tego rodzaju emerytura, ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Przepis par. 4 tego rozporządzenia stanowi, że mężczyzna, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach z wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach wymienionych w wykazie A zalicza się także prace wymienione w wykazie B. Pana praca z wykazu A i B daje łącznie ponad 16-letni okres pracy w szczególnych warunkach, a więc okres wystarczający do przyznania wcześniejszej emerytury. Zaznaczam jednak, że okresami pracy uzasadniającymi prawo do wcześniejszej emerytury są okresy, w których praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Podstawa prawna

■ Art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

■ Par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

Czy ZUS mógł pominąć okres pracy na roli

Prawo do emerytury uzyskałam od 27 grudnia 2007 r., tj. od ukończenia 60 lat. ZUS przy obliczaniu wysokości emerytury uwzględnił 28 lat okresu składkowego oraz sześcioletni okres opieki nad dwójką dzieci - jako okres nieskładkowy. Pominął natomiast okres pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców. Czy ZUS postąpił prawidłowo?

Tak

Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się m.in. przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu szesnastego roku życia.

Jednak wymieniony okres pracy w gospodarstwie rolnym uwzględnia się tylko wtedy, gdy okresy składkowe i nieskładkowe (ustalone w wymiarze nie przekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych) są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury i tylko w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Z przekazanych informacji wynika, że posiada pani w sumie 34 lata okresów składkowych i nieskładkowych, a zatem jest to okres wystarczający do przyznania emerytury i nie ma potrzeby uzupełniania go okresem pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. W takiej sytuacji wysokość pani emerytury również została obliczona bez uwzględnienia okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

Podstawa prawna

■ Art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy w 2008 roku trzeba rozwiązać stosunek pracy

Urodziłam się w 1954 r. We wrześniu 2008 r. spełnię warunki do emerytury z Karty Nauczyciela, ponieważ w tym miesiącu będę posiadała 30-letni staż pracy. Jako nauczycielka pracuję na cały etat nieprzerwanie od ponad 24 lat. Jednak na emeryturę chciałabym przejść dopiero z końcem sierpnia 2009 r. Czy warunek dotyczący rozwiązania stosunku pracy musi być spełniony również do końca 2008 r.?

Nie

W 2007 roku w zakresie uprawnień emerytalnych wprowadzone zostały zmiany do przepisów Karty Nauczyciela. Dotyczą one przedłużenia o jeden rok, tj. do 31 grudnia 2008 r., możliwości skorzystania z przejścia przez nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek. Zrezygnowano natomiast z wymogu spełnienia warunku rozwiązania stosunku pracy, również do tej daty.

Zatem nauczyciel urodzony po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., aby mógł przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela, musi do 31 grudnia 2008 r. posiadać co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 20-letni okres pracy nauczycielskiej, zaś nauczyciel szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym. Nie musi natomiast do końca 2008 roku spełnić warunku dotyczącego rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli zatem w 2008 roku będzie pani posiadała 30 lat ogólnego stażu pracy i w tym co najmniej 20-letni okres pracy nauczycielskiej - wówczas może pani przejść na emeryturę, spełniając warunek rozwiązania stosunku pracy w 2009 roku.

Ponadto należy zaznaczyć, że emerytura ta przysługuje tym nauczycielom, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo wraz z wnioskiem o emeryturę złożą również wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w tym funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Podstawa prawna

■ Art. 88 ust. 2a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Czy ZUS przyzna rentę wypadkową

Mam 32 lata. W grudniu 2007 r. uległem poważnemu wypadkowi, wracając z pracy do domu. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS przyzna mi odszkodowanie? Czy w przypadku orzeczonej niezdolności do pracy mam szansę na otrzymanie, korzystniejszej pod względem wysokości, renty wypadkowej?

Nie

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które obowiązują od 1 stycznia 2003 r., przewidują świadczenie rentowe oraz jednorazowe odszkodowanie wyłącznie dla osób, które stały się niezdolne do pracy w związku z wypadkiem zaistniałym przy pracy lub w związku z chorobą zawodową. Przepisy te nie obejmują natomiast (tak jak obowiązujące do 31 grudnia 2002 r. przepisy wypadkowe) wypadków w drodze z domu do pracy i z pracy do domu. Zatem osoba, która tak jak pan uległa wypadkowi w drodze z pracy do domu, nie może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie ani też o przyznanie renty wypadkowej określonej w przepisach ustawy wypadkowej.

Osoba, która stała się niezdolna do pracy w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy, może natomiast uzyskać prawo do renty na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Istotne jest to, że od osoby takiej nie wymaga się - tak jak w przypadku nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na ogólnych zasadach - spełnienia warunku posiadania odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego uzależnionego od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Przykładowo dla osoby, która stała się niezdolna do pracy w wieku powyżej 30 lat okres ten wynosi pięć lat.

Należy zaznaczyć, że osoba, która uległa wypadkowi w drodze do lub z pracy, uzyska prawo do renty, o ile niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy powstanie w określonych ustawą emerytalną okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Podstawa prawna

■ Art. 57 i 57b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

GABRIELA ZGAJEWSKA

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • gaja(2011-08-20 14:18) Odpowiedz 50

  mam skonczone 56 lat 24 lata przepracowanych lat pracy czy moge przejsc na wczesniejsza emeryture

 • Elżbieta(2015-07-20 13:13) Odpowiedz 30

  Urodziłam się w 1956r mam 37 lat pracy ,urodziłam dwoje dzieci,wychowyję trzecie dziecko przysposobione,kiedy mogę przejść na emeryturę .Obecnie nie pracuję .

 • Ewa(2011-04-27 21:38) Odpowiedz 30

  witam mam pytanie mąż mój w Sierpniu w tym roku będzie miał 40 lat pracy, a ma 62 lata. Czy może przeijśc w tym roku na emeryturę lub coś w tym rodzaju?

 • Basia(2011-10-31 16:41) Odpowiedz 21

  Mam 54 lata i 32 lata pracy, kiedy mogę przejść na emeryturę?

 • Teresa(2010-10-07 09:33) Odpowiedz 20

  brat skończył 60 lat,ma opłacone składki w ZUS 23 lata i w KRUS 18 lat i płaci do dziś w KRUS ,ma jedną nerkę,czy może iść na wcześniejszą emeryturę?czy musi przejść z KRUS do ZUSu by dostać emeryturę?

 • WIESLAW CZ.(2010-06-17 16:56) Odpowiedz 21

  W grudniu 2010 koncze 60 lat,mam przepracowane 42 lata pracy ,okresy skladkowe i nieskladkowe.przepracowalem rowniez ponad 15 lat w szczegolnych warunkach w roznych zakladach.Czy w tym roku moge sie starac o wczesniejsza emeryture i od czego zaczac?

 • stefan(2011-06-08 05:08) Odpowiedz 10

  urodzilem sie 1951 roku przepracowalem 35 lat w tym w szczegulnych warunkach 27 lat od 6 lat jestem na rencie czy po ukonczeniu 60 lat moge przejsc na emeryture

 • ewa(2011-11-26 19:39) Odpowiedz 00

  mam 56 lat- pracowałam w charakterze nauczyciela- zachorowałam i od 16 lat jestem na rencie-624 zł, czy i kiedy istnieje szansa n przejście na emeryturę( może będzie trochę wyższa)
  jeśli podejmę teraz pracę jako rencistka czy będzie to w znaczący sposób wpływać na wysokość późniejszej emerytury

 • Arkadiusz(2010-05-25 08:37) Odpowiedz 00

  Witam.Jestem na rencie wypadkowej górniczej19 lat od 1991r ,parce podjąłem 1986 r czy renta którą posiadam wypadkową zalicza się do stażu pracy? i czy mógłbym starać się o emeryturę w 2011-2012 w tym okresie przeszedł bym po 25 latach pracy na dole na emeryturę.?Rentę którą mi wypałaca ZUS I Zakład pracy jest płacona w pełnym wymiarze tz tak jak bym pracował.

 • Tomasz J(2010-06-03 15:58) Odpowiedz 00

  Witam mam pytanie muj tata ma 55 lat w tym 7 lat przepracowanych jako szkodliwe wlasnie dostal 3 miesieczny okres wypowiedzenia czy moze sie starac o wczesniejsza emeryture prosil bym o kontakt na maila Dragon85r@gmail.com dziekuje bardzo podaw szersze szczeguly w odpowiedzi na maila bardzo dziekuje i pozdrawiam

 • ZDZISŁAW B.-KĘPNO(2010-07-06 12:36) Odpowiedz 00

  Jestem obecnie na rencie /wypadek w pracy-wrzesień 1998 rok - krwotoczny udar mózgu, lewostronne porażenie ciała/ ZUS-jego orzecznicy przedłużają mi
  rentę co 1, 2, 3 lata.czy kończąc 60 lat /ur.20.01 1952 rok. / powinienem
  już przejść na emeryturę i otrzymywać 1, 5 świadczenia i jednocześnie mieć
  rentę na czas nieokreślony?!!!

 • mirek(2011-02-15 12:09) Odpowiedz 00

  jak za komune pracowalem na terenie uni to lata sie licza

 • Grażyna(2011-09-01 22:35) Odpowiedz 00

  W grudniu 2010 skończyłam 55 lat. Mój staż pracy to 33 lata składkowe i 6 lat nie składkowe . Obecnie jestem na zasiłku bezrobotnym , czy mogę ubiegać się o wcześniejszą emeryturę grazia25@vp.pl

 • Basia z katowic(2010-08-18 16:00) Odpowiedz 02

  Mam 50 lat i 33 lata pracy. Czy mogę starać się o przejscie na wczesniejszą emeryturę.

 • BOGNA(2011-12-05 12:11) Odpowiedz 00

  JESTEM Z RO CZNIKA 1959 I Mam30 lat pracy ogolem w tym 20 lat w szkodliwym kiedy bede mogla dostac jakies swiadczenia

 • Boguslaw(2012-01-14 18:24) Odpowiedz 00

  Po sześciu latach otrzymywania renty - całkowicie niezdolny do pracy- zostałem przeniesiony na wcześniejsza emeryturę po ukończeniu 60lat. Obecnie mam 69lat. Czy muszę płacić abonament radiowy?

 • Andrzej.P(2012-04-21 12:53) Odpowiedz 00

  Z koncem sierpnia 2012 ukończę 60 lat, mam rentę inwalidzką z tytułu całkowitej niezdolnosci do pracy. Posiadam 30 letni okres zatrudnienia skadkowego pracy.Czy i kiedy będę mógł przejsc na emeryturę

 • sonia(2010-04-09 13:11) Odpowiedz 00

  1983 r jestem na recie mam przepracowane 5 lat nabyłam chorobe zawodowom czy nalerzy mi sie emerytura jak skonczyłam 60 lat

 • ela(2013-10-05 18:00) Odpowiedz 03

  w marcu 2014 koncze 55 lat mam 21lat skłatkowych jestem już12 lat bez pracy czy będzie należała mi się emeretura i kiedy .

 • Dorota(2010-04-17 22:01) Odpowiedz 02

  .witam mam pytanie.Mój mąż miał udar jest na zwolnieniu lekarskim.Z tego co wiem można chorować tylko 3 miesiące czy po tym okresie można starać się o rente.Mąż ma 47 lat.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane