Czy można dać pełnomocnictwo opiekunce społecznej
Ostatnio dużo choruję i nie jestem w stanie załatwiać spraw związanych z przyznaniem mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy mogę udzielić pełnomocnictwo opiekunce społecznej, która złożyłaby w moim imieniu wniosek o tego rodzaju świadczenie? Tak Wniosek o wszczęcie postępowania o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy nie musi być składany osobiście przez osobę zainteresowaną jej otrzymanie. Może być zgłoszony przez pełnomocnika. Takim pełnomocnikiem upoważnionym do złożenia wniosku może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i działa na podstawie pełnomocnictwa. Nie musi to być członek najbliższej rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie renty może udzielić pełnomocnictwo także swojemu opiekunowi społecznemu. Należy przy tym zaznaczyć, że tego rodzaju pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Wymagane jest poświadczenie notarialne albo urzędowe własnoręczności podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa. Może to być potwierdzone także przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 96 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Czy można dłużej dostawać rentę szkoleniową
Uległem wypadkowi samochodowemu, dlatego nie będę mógł pracować w wyuczonym zawodzie. Dostałem skierowanie na przekwalifikowanie i przez 6 miesięcy będę otrzymywał rentę szkoleniową. Jednak są kłopoty z wdrożeniem szkolenia. Poza tym kilka tygodni chorowałem. W związku z tym obawiam się, że nie zdążę nauczyć się nowego zawodu w ciągu 6 miesięcy. Czy można przedłużyć ten okres? Tak Osobie spełniającej określone warunki, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa przez okres 6 miesięcy. W wielu przypadkach jest to zbyt mało czasu, aby było możliwe nauczenie się nowego zawodu. Z tego powodu w przepisach przewidziano możliwość jego wydłużenia. Jest więc to możliwe, ale nie dłużej niż o 30 miesięcy. Przedłużenie prawa do renty następuje na podstawie wniosku starosty. Może się również zdarzyć, że ten podstawowy sześciomiesięczny okres może ulec skróceniu. Ma to miejsce wtedy, gdy przed jego upływem starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu, a także o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się szkoleniu zawodowemu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 60 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Czy wystarczy 5 lat okresu składowego
Mam 29 lat i uległem wypadkowi samochodowemu. Przez ostatnie pięć lat pracowałem na etacie i od mojego wynagrodzenia były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Czy w moim przypadku te pięć lat jest wystarczającym okresem uzasadniającym przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy? Tak Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie trzy warunki. Pierwszy z nich dotyczy niezdolności do pracy. Drugi ma związek z posiadaniem wymaganych okresów składkowy i nieskładkowy. Poza tym istotne jest, by niezdolność do pracy powstała w określonych w przepisach okresach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów (nie jest to wymagane w przypadku ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy). Drugi z wymienionych wyżej warunków uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej: • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat; • 2 lata – w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat; • 3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat; • 4 lata – w sytuacji gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat; • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Przy czym wymieniony na końcu pięcioletni okres powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 57, art. 58 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Czy można jednocześnie złożyć dwa wnioski
Jestem chory i z tego powodu nie mogę dłużej pracować. Jednak nie jestem pewny, czy powinienem ubiegać się o przyznanie renty socjalnej czy też renty z tytułu niezdolności do pracy. Zależy mi na jak najszybszym otrzymaniu jednego z tych świadczeń. Czy mogę złożyć do ZUS od razu dwa wnioski o każdą z tych rent oddzielnie? Tak Rzeczywiście w takim przypadku warto jednocześnie złożyć dwa wnioski do ZUS, tzn. jeden o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, a drugi o rentę socjalną. Dzięki temu zyska pan na czasie, ponieważ podczas jednego badania lekarz orzecznik będzie ustalał spełnienie warunków do tych dwóch rodzajów świadczeń. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 116 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Czy można liczyć na przyznanie renty po wypadku
Mam 26 lat i uległem wypadkowi w drodze z mojego zakładu pracy na uczelnię, gdzie studiuję zaocznie na podstawie skierowania pracodawcy. W sumie w swoim życiu przepracowałem tylko 3 lata. Czy w przypadku gdy okaże się, że mimo leczenia będę niezdolny do pracy, to otrzymam rentę z ZUS? Tak Warunek dotyczący posiadania określonych okresów składkowych i nieskładkowych nie jest wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Przyjmuje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeśli było to uzasadnione i czas tej przerwy nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, ze względów komunikacyjnych, była najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się również drogę do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, a także miejsca zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych bądź też spożywania posiłków. Przyjmuję się, że taką drogą jest również trasę pokonywaną z miejsca pracy do miejsca odbywania nauki lub studiów. Jak pan to podkreślił, uległ pan wypadkowi w drodze z zakładu pracy na uczelnię, gdzie pan dokształca się. Można więc zakwalifikować go do wypadków w drodze z pracy. W takim przypadku posiadanie przez pana określonego okresu składkowego i nieskładkowego czy też jego brak będzie miało drugorzędne znaczenie. Jeśli będzie pan spełniał pozostałe warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do prac, to będzie pan mógł liczyć na jej przyznanie. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 57a i 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Czy ZUS wypłaci rentę rodzinną
Mój mąż zmarł, kiedy miałam 47 lat. Był wówczas na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Miałam wtedy dobrze płatną pracę i nie zależało mi na rencie rodzinnej. Za 3 miesiące ukończę 50 lat i prawdopodobnie stracę pracę. Czy w takiej sytuacji mogę otrzymać prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu? Tak Z przedstawionych informacji wynika, że może pani uzyskać prawo do renty rodzinnej. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy. Tego rodzaju świadczenie może je przysługiwać także wtedy, gdy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeśli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci. Pani mąż zmarł, kiedy miała pani 47 lat. Określony w przepisach wiek ukończy pani przed upływem 5 lat od jego śmierci. W ten sposób spełni pani warunki wymagane do przyznania renty rodzinnej po zmarłym mężu. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Czy po rozwodzie otrzymam rentę rodzinną
Rozwiodłam się z mężem na kilka miesięcy przed jego śmiercią. Mam 52 lata i bardzo małe dochody. Jednak sąd nie przyznał mi alimentów od byłego męża. Czy mimo to mogę uzyskać prawo do renty rodzinnej po nim? Nie Wprawdzie są sytuacje, kiedy nawet po rozwodzie była małżonka może otrzymywać rentę rodzinną po zmarłym byłym partnerze. Jednak dla tej kategorii osób jest wprowadzony dodatkowy warunek. Dotyczy on zasądzenia na jej rzecz alimentów (mogą one wynikać też z ugody sądowej). W przedstawionej sytuacji ten warunek nie jest spełniony. W związku z tym nie może pani otrzymać renty rodzinnej. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Notowała MONIKA BURZYŃSKA