W zasadzie zmiana warunków pracy określonych w umowie wymusza na pracodawcy obowiązek dokonania wypowiedzenia zmieniającego albo porozumienia się z pracownikiem, co do przyjęcia przez niego warunków w nowym zaproponowanym kształcie. Odstępstwem od tej zasady jest możliwość przejściowej zmiany pracy, która nie wymaga zachowania żadnej z wymienionych wyżej procedur.
Elastyczność w firmie
Pozwolenie na czasową zmianę rodzaju pracy uwzględnia konieczność zachowania elastyczności w procesie pracy, umożliwiając organizowanie jej w sposób zapewniający interesy pracodawcy. Warunkiem jest spełnienie przesłanek określonych w kodeksie pracy, a te wymagają m.in. istnienia po stronie pracodawcy uzasadnionych potrzeb.
Kwalifikacje i wynagrodzenie
Przepisy kodeksu pracy nie wymagają dla powierzenia innej pracy szczególnej formy. W szczególności nie musi pracodawca formułować w tym celu żadnego pisma. Powierzenie czasowo innej pracy może bowiem nastąpić zarówno w formie pisemnego zawiadomienia, jak i w drodze ustnego polecenia pracodawcy, względnie osoby upoważnionej do dokonywania takich czynności. Powierzenie innej pracy jest jednak odstępstwem od zasady wykonywania pracy umówionej i z tych względów ograniczone zostało czasowo w ramach danego roku kalendarzowego oraz obwarowane innymi wymogami, które mają istotne znaczenie dla sytuacji pracownika (w zakresie kwalifikacji i wynagrodzenia). Dlatego też chcąc uniknąć ewentualnych sporów, w interesie pracodawcy jest, aby jego decyzja przybrała postać stosownego pisma.
TYLKO NA TRZY MIESIĄCE
Pracodawca może przejściowo powierzyć pracownikowi inną pracę, gdy:
• potrzeba powierzenia innej pracy niż umówiona jest uzasadniona potrzebami pracodawcy, • okres wykonywania innej pracy nie przekracza trzech miesięcy w roku kalendarzowym, • praca, do której pracownik zostaje przeniesiony, nie powoduje obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia i odpowiada jego kwalifikacjom.
 PRZYKŁAD: OBOWIĄZEK PRACOWNIKA Pracodawca w drodze ustnego polecenia powierzył pracownikowi inną pracę. Pracownik, oczekując konkretnego pisma ze strony pracodawcy, nie podjął nowej pracy we wskazanym dniu. Oczekiwanie pisma w tej sprawie jest nieuzasadnione. Pracownik ma bowiem obowiązek podjąć nowe obowiązki, jeśli zostały one powierzone na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w danym roku kalendarzowym, odpowiadają jego kwalifikacjom i nie obniżają dotychczas pobieranego przez niego wynagrodzenia, także wówczas, gdy pracodawca poinformował go o tym ustnie. Forma pisemna służy bowiem jedynie celom dowodowym.